NOLI102 - emnerapport 2007 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Kurset ble gjennomført som samarbeidsprosjekt mellom tre - etter påske fire - faglærere som har hatt ansvar for ulike genreblokker. Kurset veksler mellom forelesninger, seminarform, og kollokvier, som er samordnet på de samme tema. Kollokvielederne arbeider tett med forelesere. 

Strykprosent og frafall

se FS-rapport.

Karakterfordeling

se FS-rapport.

Studieinformasjon og dokumentasjon

I orienteringsmøte deles ut detaljert kjøreplan for semesteret, med full oversikt over hele semesteret: pensum, undervisning, lærer, tid, sted,
fordelt på auditorieforelesninger, seminarer/rom, kollokvier. Øvrig informasjon legges fortløpende ut på Mi side; personlig oppfølging skjer over e-post; f.eks. i forb. . mappegjennomgåing.

Tilgang til relevant litteratur

Tidligere hadde man lesesaler med et adekvat bibliotek på dette nivå. Dette innebærer selvsagt merarbeid m. info/opplæring i bruk av baser/bestille på bibliotek etc.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Seminarformen blir "feil" for det høye antall deltagere. Plassmangel fører til at grupperom/inventar møbleres av studentene som klasserom. Undervisningsformen blir deretter, med for lite engasjement blant studentene. 

Andre forhold

Den beste løsning har vært å dele i grupper, som dfår egne "oppgaver" , - og som avleverer "rapporter" til de øvrige i siste time. Til tider synes studentene selv at de da ikke kommer så veldig langt. (Men dette er en måte å tvinge frem engasjement).

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Det er nedlagt stort arbeid for å få de tre "trinnene" til å fungere sammen. Sammenhengen mellom forelesninger og kollokvier er det som studentene fremhever som best. Også studentene merker at seminarformen ikke er det beste av de tre leddene. Sannsynligvis krever "seminarformen" - dersom den skal baseres på studentengasjement, - et høyere nivå enn 100-nivå.

Oppsummering av innspill

Det ble gjennomført midtveisevaluering i form av spørreskjema som ble delt ut på forelesning, med avkryssen for evaluering av de tre undervisniongsfortmene. Deler av forelesningene, seminarene og kollokviene ble eksplisitt kommentert av studentene. Delvis er innspill fra studentene innarbeidet i den resterende undervisning i semesteret.

Ev. underveistiltak

I og med at kollokviene fungerer så bra, - ble det lagt vekt på å skaffe kollokvieledere godt materiell innenfor kjernefelter i studiet. Kollokvier med dedikerte ledere er et viktig felt - i og med at studentene ikke lenger danner slike grupper selv.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Gitt insituttets situasjon i denne fasen, med 1 fast ansatt og tre vikarer på dette nivå, må vi si oss fornøyd med resultatet av kurset. En ser at plassmangel (auditoriefdorelesninger starter 08.15 om vinteren) - bedre seminarrom/grupperom - kort sagt mer fleksible undervisningslokaler, ville vært et pre. Vi arbeider med å finne den rette form for "seminarer" - altså gruppeorientert undervisning. her prøver vi stadig vekk å finne rette balanse mellom lærerstyrt/elevengasjert form.