SOS202 - emnerapport 2007 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Kurset har etterhånden et etablert opplegg og dette opplegget er også fulgt denne gangen. Opplegget består overordnet sett i at kurset starter med en intensiv oppstartsdel, deretter går over i en arbeidsseminardel og avsluttes med en formidlingsdel.

Oppstartsseminaret som består av tre intensive ganger fant sted i midten av januar og hadde til hensikt å få studentene raskt i gang med oppgaven. I denne oppstartsdelen ble studentene presentert for ideer til temavalg, formelle krav til en bacheloroppgave, litteratursøkingsmuligheter, datakilder og mulige måter å utvikle en problemstilling for en oppgave på. Studentene fik også anledning til å lese og diskutere tidligere innleverte bacheloroppgaver med henblikk på å se ulike ”modeller” for en bacheloroppgave. Undervisningsformen besto av innledninger, seminarer og gruppearbeid. Etter oppstartsseminaret ble studentene bedt om å levere inn et skjema for temavalg. Alle studenter som leverte inn et ønske om temavalg ble tildelt en veileder fra instituttet. Dessuten ble de som ønsket det delt inn i selvstyrte skrive- og responsgrupper. 

Arbeidsseminaret ble innledet av emneansvarlige med en introduksjon til akademisk skriving og ulike typer skriving. Dessuten ble det orientert om veiledningen ettersom alle studenter nu var tildelt en veileder på instituttet. Arbeidsseminaret besto av to ganger. Anden og siste gang var et møte som skulle følge op studentene i prosessen med bachelorskrivingen og deres eventuelle deltakelse i en skrive- responsgruppe. Det er frivillig om studentene ønsker å delta i en skrive- og responsgruppe sammen med andre studenter. Det ble denne gangen etablert 5 grupper bestående av 4-5 studenter i hver. Gruppene var tilstrebet sammensatt tematisk på bakgrunn av deres valg av tema.

Arbeidet med bacheloroppgaven ble avsluttet med et formidlingsseminar i slutten av mai, etter at studentene hadde levert oppgavene inn. På dette formidlingsseminaret presenterte studentene oppgavene sine for hverandre og fikk spørsmål fra emneansvarlige og studenter. Formidlingsseminaret er obligatorisk. Læringsutbyttet handler om å formidle et eget vitenskapelig arbeid og denne presentasjonen utgjør samtidig en forberedelse til den muntlige eksamen.

Strykprosent og frafall

I midten av januar hadde 35 studenter meldt seg på SOS202. Til fristen 29.januar leverte 35 studenter skjema med valg av tema og ble tildelt veileder. Innlevering av skjema er en forutsetning for å kunne få tildelt en veileder. Dette er også en forutsetning for å kunne bli plassert i en skrive- og responsgruppe. 32 studenter meldte sig til eksamen i SOS202. Til den muntlige obligatoriske presentasjonen 29.mai var 24 tilmeldt, men 19 møtte frem. Den ene av de to som ikke møtte viste seg senere hadde vært syk, den annen hadde vært i utlandet og ikke vært oppmerksom på kravet om å søke dispensasjon ved manglende mulighet for fremmøte. Denne student fikk således ikke adgang til eksamen. 3 studenter hadde fått innvilget tillatelse til å presentere oppgaven skriftlig i stedet for muntlig. Alle presentasjoner, i alt 23, ble godkjent. Til eksamen møtte alle 23 studenter. Karakterene spredte seg fra A til D.
	Frafallet dette semester må anses som relativt stort, målt som forholdet mellom det antall studenter som meldte seg på kurset og det antall studenter som til sist gjennomførte eksamen. Målt på denne måten er det 34% som ikke gjennomførte dette. Tar man imidlertid kun de i betraktning som meldte seg til eksamen reduseres prosentdelen til 28%. Noen mulige interne grunner til dette kommer til å fremgå av de følgende betraktninger, men vi antar at det også ligger eksterne grunner til denne frafallsprosenten (studenter som i utgangspunkter melder seg på flere kurser enn de har kapasitet til å gjennomføre, uforutsette hendelser som sykdom etc.)

Karakterfordeling

4 studenter fik D (17%), 10 fik C (43%), 6 fikk B (26%) og 3 fikk A (13%). 
	Gjennomsnittskarakteren er C. Vi mener at disse karakter ligger som forventet ut fra 
	de krav om nødvendig innsats som en slik selvstendig oppgave forutsetter, og kanskje 	enda litt over forventningen med 13% på karakteren A. Karakterresultatet er med andre ord klart tilfresstillende for dette kurset.

Studieinformasjon og dokumentasjon

All informasjon ble offentliggjort på MiSide i Studentportalen (pensumliste, forelesningsplan, forelesningsnotater, formelle krav og råd ved skriving av bacheloroppgave, tidligere gitte eksamensoppgaver, flytting av forelesning/seminargruppe m.m.). Selv om størsteparten av studentene brukte disse sidene var det likevel en god del spørsmål under hele prosessen direkte til emneansvarlige eller kursets kontaktperson og assistent (Kristian Bråthen) angående opplysninger det var mulig å finne på Studentportalen. Det var ellers nyttig med en på forhånd utvalgt gruppekontaktkoordinator for hver skrive-/responsgruppe slik at det var mulig å nå de fleste studenter på kurset via denne koordinator ved viktige og hastende meldinger.  

Tilgang til relevant litteratur

Kurset har ikke felles litteratur. Denne er knyttet til den enkelte students bacheloroppgave.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Alle seminarene ble holdt på seminarrommet i Rosenbergsgt.39. Når det ble holdt gruppearbeid var det nødvendig også å låne lunsjrommet til instituttet når dette var ledig, ettersom instituttet ikke har et grupperom til disposisjon for undervisning. I ett tilfelle brukte vi også emneansvarliges to kontorer til dette formålet. Det hadde således klart vært en fordel om instituttet hadde et grupperom til disposisjon for slike samlinger. At seminarrommet fungerte størrelsesmessig skyldes først og fremst at fremmøtet av studenter aldri kom over ca. 25

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Evalueringsskjemaet ble denne gang gitt studentene via Studentportalen etter det muntlige obligatoriske presentasjonsseminaret. Dessuten ble de studenter som møtte til eksamen bedt om å evaluere hvis de ikke allerede hadde vært oppmerksom på dette via Studentportalen. Denne fremgangsmåte betyr at de studenter som har deltatt i evalueringen ikke inkluderer studenter som har fallet fra kurset. Totalt har 15 studenter evaluert kurset enten via Studentportalen eller via skjema levert til emneansvarlige. 

Oppsummering av innspill

Det fremgår av evalueringsskjemaet at kun halvdelen av de studenter som har evaluert kurset har deltatt i hele oppstartsseminaret (16., 17. og 19. januar). 2 deltok 2 ganger, 3 deltok 1 gang og 2 deltok ikke pga. sykdom. 1 deltok ikke fordi hun deltok i kurset høsten 2006. Det er med andre ord en studentgruppe som ikke kan ha fått med seg de mange råd og gjennomganger av formelle krav som oppstartseminaret inneholdt. Dette viste seg også senere i flere av de innleverte bacheloroppgaver, for eksempel ved at de ikke fulgte anvisningene på kildehenvisninger.

I oppstartseminaret var studentene spesielt fornøyd med å få informasjon om oppgavekravene, at de kunne lese tidligere oppgavebesvarelser og at de kunne komme i kontakt med andre studenter på kurset (gjennom det organiserte gruppearbeidet m.m.). Når det gjelder utilfredsheter med kurset er det spesielt ønsket om mer informasjon om de formelle krav og retningslinjer som kan trekkes frem her. Av forslag til forbedringer er det to viktige kommentarer som kan fremheves: Det ene er et ønske om senere samlinger. Og det må her antas at studenten mener at den siste samling i arbeidsseminaret ligger for tidlig, evt. også at der kunne være enda en samling på et senere tidspunkt i semesteret.  Et annet forslag er at emneansvarlige gir hjelp til skrive- og responsgruppene i forhold til å organisere deres møter etter som det kan være vanskelig for kontaktpersonen å finne frem til møtetidspunkter for en gruppe.

Alle 15 vil anbefale kurset til andre, 1 sier enda ”absolutt”. Dette oppfatter vi som et klart tegn på at disse studentene alt i alt har vært godt fornøyd med kurset. Dette generelle inntrykket fikk vi også på kurset selv om det er rom for forbedringer av visse deler av kurset, jf. nedenfor.

Når det gjelder skrive-/responsgruppene er det kun halvdelen av de 15 som har deltatt i dette. Dessuten fremgår det at de studenter som faktisk deltok i dette arbeidet ikke kunne få det til å fungere. Det var bl.a. problemer med fremmøte og med å finne tid til disse møter. Men kommentarene gir også signaler om at dette ikke ble prioritert av studentene. Forslag til forbedringer handler om å endre studentenes vilje til dette og å få inn en formell organisering av dette arbeidet, for eksempel gjennom å tilføre gruppene seminarleder.
 
Når det gjelder veiledningen var det 1 ut av de 14 som ikke tok kontakt med veileder i det hele tatt. Dette skyldtes at studenten ønsket å skrive mest mulig før vedkommende tok kontakt med veileder og dermed kom vedkommende i en tidsklemme som gjorde at det til sist ble for sent å etablere kontakt. Alle de andre har hatt kontakt med sin veileder. Noen har vært misfornøyd med veiledningen, for eksempel i forhold til om veileder var tilstrekkelig streng/oppmuntret til forbedringer, om veileder var god nok til å avtale time og om veileder kunne gi råd om litteratur og teori. Men størsteparten ytrer seg positivt og til dels svært positivt om veiledningen, når det gjelder konstruktive diskusjoner, råd og støtte, nyttige tips m.m. Av forslag til forbedringer nevnes bl.a. at veileder kan være strengere, at veileder bør være innstilt på å bruke den avtalte tiden på disse studentene og ikke minst at det gjerne kunne være et formelt krav om en tidsfrist for et førsteutkast.

Det overveiende inntrykk fra studentenes svar på hvordan de oppfattet bacheloroppgavearbeidet under ett, er at de synes det har vært ”kjekt” men tidskrevende å arbeide med en selvstendig oppgave som bacheloroppgaven. Flere av studentene tar selvkritikk på at de ikke klarte å disponere deres tid for oppgaven bedre. Flere nevner også behovet for at kurset kan være klarere definert i forhold til dets enkelte dele, det gjelder spesielt arbeidsseminardelen og den muntlige presentasjon. Ønsket om mer veiledning nevnes også av flere.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Emneansvarliges generelle vurdering av kurset våren 2007 er at dette kurs fungerte godt for de studenter som tidlig bestemte seg for å gjennomføre kurset og faktisk også brukte den nødvendige tiden for dette arbeidet. Det er også våres vurdering at den overordnete strukturering av kurset fungerer svært godt. Likevel viser dette semester også at det er rom for forbedringsmuligheter og det har her vært nyttig å kjenne til studentenes vurderinger og ideer. Dele av disse er derfor trukket inn eller kommentert i forbedringsforslagene nedenfor: 

Senere samling under arbeidsseminaret. Til annen samling av arbeidsseminaret møtte bare noen få studenter og disse var ikke kommet videre med deres arbeid. Sett i sammenheng med studentenes vurdering av at dette ligger for tidlig er det opplagt å flytte dette seminaret til et senere tidspunkt. Studentene foreslår også flere samlinger, men dette er for det første et ressursspørsmål, for det annet anser vi at dette ønske oppstår fordi gruppearbeidet ikke fungerer. En bedre løsning er derfor å fokusere mer på skrive- og responsgruppene.

Skrive- og responsgruppene. Dette semesters skrive- og responsgrupper har ikke fungert tilfresstillende. Her kan overveies flere muligheter. For eksempel kan det overveies å gi starthjelp til gruppene. Kurset har en assistent knyttet til seg og det ville kunne være en oppgave for denne at møte første gang i alle disse gruppene. På oppstartseminaret kunne det også legges inn et innledningsinnlegg ved emneansvarlige om læringsutbytte av gruppearbeid, konstruktive måter å gi kritikk på, mulige arbeidsmåter etc. Oppfordringen om å benytte gruppearbeid kunne med andre styrkes enda mer ved et slikt innlegg. Etter igangsettingen av gruppearbeidet kunne det legges inn en tidsfrist for en liten statusrapport til kursets assistent. Denne kunne da gi råd m.m. og gruppen ville i høyere grad oppleve dette som et arbeid som var organisert fra instituttet.

Klarere definisjoner og informasjon. På tross av at det alltid legges ut informasjon på Studentportalen og det finnes et hefte om formelle krav var det igjen et problem at studentene ikke var godt nok informert. Selv om det er studentenes plikt å orientere seg på Studentportalen er dette et tilbakevendende problem og det vil kunne avlaste både emneansvarlige og assistent hvis det ble gjort enda mer ut av dels selve den muntlige gjennomgangen av alle formelle krav og dels en utvidet nettinformasjon. Nettinformasjonen kan nok også gjøres mer enkel og tilgjengelig gjennom gode overskrifter m.m. De viktigste problemområder i dette feltet handler ellers om: kildehenvisninger (her er den utbredte bruk av internett som kilde også en ny utfordring), kravet om de 600 sider som skal godkjennes av en faglærer før levering av oppgaven (her vil det være en fordel om studentene gjør dette et par dage for selve innleveringen), den nøyaktige måte å gjøre ordtellingen av oppgaven på (med eller uten litteraturliste etc.) og konkret og detaljert informasjon om innholdet i og de formelle krav knyttet til den muntlige presentasjonen etter at oppgaven er levert. Dette er det en fordel at informere grundig om tidlig i forløpet og med oppdatert nettinformasjon like etter oppgaveinnleveringen.

Veiledning
Det viste seg denne gangen at det finnes studenter som venter alt for lenge med å ta kontakt med veileder. En måte å forhindre dette på er å stille krav til studentene om at ta kontakt med veileder innen en vis tidsfrist, for å være berettiget til veiledning. Dette kan også skrives inn i notatet som alle veiledere får i sammenheng med å få tildelt studenter fra SOS202. Når det gjelder forslaget om en tidsfrist for et 1.utkast anser vi at dette er noe som best avtales mellom veileder og student internt.

Dispensasjon fra den muntlige presentasjon
Også dette viste seg denne gang å bli et problem fordi det kan være vanskelig å avgjøre hva som er en god grunn til å innvilge en slik dispensasjon. At det må være snakk om dispensasjon skyldes at dette er et studiekrav for å kunne gå til muntlig eksamen. Ut fra erfaringene denne gangen ble følgende grunner akseptert for å levere inn en skriftlig presentasjon i stedet en muntlig: 
-dokumentasjon for sykdom på selve presentasjonsdagen 
-dokumentasjon for usædvanlige belastning knyttet til en muntlig presentasjon (dokumentert av psykolog etc.)
-dokumentasjon for utenlandsopphold (som ikke inkluderer ferie)
Om det ble utformet et skriv i samarbeid med eksamenskonsulent Olga Mjelde og tidlig ble lagt inn i Studentportalen ville dette klart avhjelpe de mange stillingtakinger underveis som vi opplevde denne gangen med hensyn til dette spørsmålet.