MUG107 - emnerapport 2007 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Praktisk gjennomføring
2 x 24 uker med obligatoriske forelesninger
Vurdering / eksamensformer
Hørelære: minimum 4 godkjente, gitte oppgaver og muntlig eksamen. 
Satslære: minimum 8 godkjente, gitte oppgaver. 
Oppgavene til mappene velges ut i samråd med faglærer.

Strykprosent og frafall

Strykprosent MUG107: 10%
Fravall MUG107: 10%

Karakterfordeling

MUG107: Bestått: 17 studenter, Ikke bestått: 2 studenter

Studieinformasjon og dokumentasjon

Informasjon via studentportalen, dokumentasjon via fagbøker og egne kompendium.

Tilgang til relevant litteratur

Griegakademiets Bibliotek har tilstrekkelig faglitteratur og det finnes mange fagbøker fos Studia Fagbokhandel.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Mangel av pulter med notesystemer. Mangel av datautstyr. 

Andre forhold

Ressursene for veiledningene av studenter er ikke gitt i arbeidsplanene og må gjøres utenom på faglærerens egne ressurser.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Oppfølging av obligatoriske oppgavene var bra.  Evaluering av oppgavene og diskusjon i faget krever mer individuell veiledning enn i de fleste andre fag, mye skjer derfor utenom vanlig arbeidstid.

Oppsummering av innspillEv. underveistiltak

Mer ressurser for veiledning underveis, hvis en student ikke står på en obligatorisk oppgave.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Resultatet for MUG107 er meget bra. Det trenges å avsette mer ressurser for veiledningene av studentene.