PSYK106 - emnerapport 2007 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Våren 2007 ble det gjennomført 14 forelesninger à 2 timer over sentrale pensumtema. Studentfremmøtet på forelesningene var stabilt med 70-80 studenter på hver forelesning. I tillegg til forelesningene blr det gjennomført 4 oppgaveseminarer med seminarledere fra masterstudiet i ARBORG. 

Strykprosent og frafall

190 oppmeldt - 144 møtt - 136 besått (94%) - 8 stryk (6%) 

Karakterfordeling

A-12,B-31,C-49,D-33,E-11.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Studieplaner og studieinformasjon ligger på nettet og blir i tillegg gitt ved orienteringsmøtene, på første forelesning og gjennom løpende informasjon på Studentportalen.

Tilgang til relevant litteratur

Anbefalt pensumlitteratur er tilgjengelig på Studia. Det er tilgjengelig både engelsk og norsk litteratur. Til begge litteraturforslagene er det utarbeidet leseguide

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Undervisningen ble gjennomført i nye lokaler i Christiesgate 12. AV utstyr og øvrige hjelpemidler har fungert utmerket.

Andre forhold

Dagens oppsplitting av ulike oppgaver og til dels uklare ansvarsforhold rundt ulike administrative støttefunksjoner har fortsatt et forbedringspotensiale.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Tilbakemeldinger og spørsmål fra studentene har blitt fulgt opp gjennom semesteret

Oppsummering av innspill

Tilbakemeldingene på at Masterstudenter har vært benyttet som seminargruppeledere har vært entydig positiv

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

En stabilt høy deltakelse på forelesningene gjennom senmesteret og gjennomgående gode tilbakemeldinger indikerer at fagblokken har funnet en god form og at undervisningstilbudet fungerer etter intensjonene.