PSYK201 - emnerapport 2007 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

To samlinger à 3 dager, hovedsaklig plenumsaktivitet; forelesninger, diskusjoner og studentframlegginger. Noe gruppeaktivitet. Presentasjon av bacheloroppgaven til medstudenter dagen før muntlig eksamen.

Fordelig av studenter (i grupper på 2 og 3) på veiledere ble gjennomført på en profesjonell måte. Alle studenter fikk en veileder innen oppsatte tidsfrister. Veiledingen fungerte tilfredsstillende

Strykprosent og frafall

31 oppmeldte (kvinner: 24, menn: 7), 31 møtte til eksamen, ingen trakk seg underveis og ingen strøk

Karakterfordeling

A: 8 B: 14 C: 4 D: 4 E: 1

Studieinformasjon og dokumentasjon

Emnet har egen nettside som ble brukt som hovedkilde for informasjon om studiet og beskjeder underveis. Til de to dagskurs i henholdsvis kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode er det utviklet og distribuert eget undervisningsmateriell. Til andre forelesninger ble det lagt ut Powerpoint-presentasjoner i Studentportalen.

Tilgang til relevant litteratur

Anbefalt litteratur blir solgt av Studia. Ellers tilgang til annen litteratur ved vårt fakultetsbibliotek.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Undervisninger og samlingene foregikk i Christiesgt. 12. Lokaler og undervisningsutstyr har fungert godt.  

Andre forhold

Godt samarbeid med ISPs administrative ressurser, fysisk nærhet til disse vurderes som en viktig suksessfaktor.

Når det gjelder Christies gate 12 er det fysisk-kjemiske arbeidsmiljøet ikke tilfredsstillende. Fjerde etasje ’drukner’ i utgått PC-utstyr, demonterte hyller, papirkartonger og andre etterlatenskaper. Renhold av kontorer er også i perioder sporadisk og av varierende kvalitet.  

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Hver samling og aktiviteter har blitt gjennomført etter oppsatt plan. I følge studentevalueringen har arbeidet med oppgaven styrket studentenes samarbeids- og skriveferdigheter. 

Enkelte studenter ønsker å komme raskere i gang med tildeling av veileder og selve oppgaveskrivingen. 

Oppsummering av innspill

Det er alltid en utfordring å følge opp studentene underveis under oppgaveskrivingen. Dog tyder erfaringene på at dette gjennomgående har fungert godt. 

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Alt i alt vurderes emnet som vellykket gjennomført, noe som også avspeiles i at alle oppmeldte studenter gikk opp til eksamen og at 22 av 31 kandidater oppnådd A eller B som karakter. 

En mulig forbedring kan være å tildele veiledere tidligere.