SOS202 - emnerapport 2004 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Undervisningen på SOS202 ble gjennomført etter planen. Oppstartseminaret ble holdt de to siste ukene i august for å få studentene så raskt som mulig i gang med oppgaven. Seminaret tok opp ulike typer skriving, ideer til temavalg, innsikt i hva som kreves av en bacheloroppgave, tips angående litteratursøking og aktuelle data. Undervisningsformen var innledninger, seminar og gruppearbeid. Videre fikk studentene tildelt en veileder og ble delt inn i studentstyrte skrive- og responsgrupper. Arbeidet med bacheloroppgaven ble avsluttet med arrangering av et formidlingsseminar der studentene presenterte oppgavene sine for hverandre. 

Strykprosent og frafall

I begynnelsen av september leverte 24 studenter skjema med valg av tema og ble tildelt veileder. Av disse var det 15 studenter som leverte bacheloroppgave, I tillegg leverte en student som har gått opp til eksamen tidligere på nytt, slik at 16 studenter totalt gjennomførte. Frafallet var slik sett stort. Vi oppfatter det imidlertid slik at blant de som arbeidet aktivt med emnet hele semesteret, var gjennomføringsgraden høy. På oppstartsseminaret var det for eksempel kun 10-14 studenter som deltok og de fleste av disse fullførte. 

KarakterfordelingStudieinformasjon og dokumentasjon

Den skriftlige informasjonen til studentene har blitt gitt gjennom studentportalen. All nødvendig informasjon om emnet (frister, program, orientering om skriving av oppgaver, temaforslag og overhead brukt på forelesningene) har blitt lagt ut der. For dokumentasjon, se Studentportalen.

Tilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Undervisningen ble gjennomført i det alt vesentlige i seminarrommet i første etasje i Rosendalsgt. 39. Siden antall studenter dette året var begrenset, egnet lokalet seg godt når det gjelder størrelse og mulighet til gruppearbeid. Luftemulighetene i lokalet er imidlertid dårlig slik at det raskt blir dårlig luft.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Studentevalueringen ble gjennomført i form av et spørreskjema som studentene fylte ut i løpet av formidlingsseminaret på slutten av semesteret. Vi valgte å gjennomføre evalueringen denne dagen fordi nesten alle studentene er til stede. Av de 14 studenter som deltok, var det 11 som besvarte skjemaet. Siden det kun er de som leverte bacheloroppgave som deltar på formidlingsseminaret, vet vi lite om hvordan de som falt fra oppfattet opplegget og undervisningen.

Oppsummering av innspill

Studentevalueringen (se referat under) viser etter vår oppfatning til hovedsakelig en utfordring. Dette dreier seg om å få studentene til å komme i gang raskt nok til at de kan nyttiggjøre seg skrive- og responsgrupper og veiledning. Studentene oppfatter det slik at mer undervisning gjennom semesteret kunne ha hjulpet. Dette er vi tvilende til. Vi har tidligere hatt undervisningen over flere uker, men har endret dette til et intensivt opplegg blant annet på grunn av tidligere studentevalueringer som nettopp har understreket behovet for å komme raskt i gang. Vi har også hatt gode erfaringer med et slikt intensivt opplegg med tidligere studentkull. Oppstartseminaret ble denne gangen imidlertid holdt så tidlig som de siste to ukene i august. Dette er et godt tidspunkt når en tar semesterets lengde i betraktning, men samtidig viser det seg at mange av studentene ikke har startet semesteret så tidlig. Oppmøtet på oppstartsseminaret var mer varierende enn vi har hatt tidligere. Dette kan være et signal på at en i høstsemesteret kanskje bør ha et annet opplegg enn i vårsemesteret. Neste semester vil vi kreve mer skriftlig av studentene i forbindelse med temavalget, som et forsøk på å bidra til at de kommer tidligere i gang.

Skrive- og responsgruppene har tydelig også fungert dårligere denne gangen enn semestrene tidligere. Det kan være mange grunner til dette. Gruppene ble blant annet rammet av at det var såpass mange studenter som falt fra underveis selv om de hadde meldt seg på en skrive- og responsgruppe. I tillegg var det også tydelig et gjengs problem at studentene ikke kom i gang med arbeidet tidsnok til å ha noe å diskutere med hverandre. Vi har ikke ressurser til å gå mer inn fra lærersiden i skrive- og responsgruppene, men vil forsøke å få mer kontakt med gruppene underveis gjennom å utnevne en kontaktperson i gruppene. Vi kan også understreke ytterligere forpliktelsen ved å melde seg på en slik gruppe, og bidra til at flere får bestilt rom gjennom instituttet.

Veiledningen ser ut til å ha fungert bra sett fra studentenes side, og studentene har tydelig større problemer med å få benyttet sine to veiledningstimer enn behov for flere. Vi har også innhentet kommentarer fra veilederne (se referat fra veiledernes evaluering nedenfor) som har noen forslag til forbedringer.


Referat av studentenes svar på studentevalueringen sos202 høsten 2005 

Oppstartsseminaret
Om oppstartseminaret hadde studentene mange positive kommentarer:
-	presentasjonen og opplysningen var bra
-	ga motivasjon, klargjøring og bidro til valg av tema
-	vi ble dyttet i gang og fikk noen ideer til tema og problemstilling
-	var fornøyd med å få tips om referanser, hvordan finne materiale, jobbprosessen fra ide til ferdig produkt, inspirasjon og noen å dele tanker om oppgaven med.

Flere var imidlertid opptatt av at seminaret sluttet for tidlig og at det ble lite oppfølging underveis. Her noen begrunnelser av dette synspunktet:
-	Jeg tror mange med meg var uforberedt på at det stoppet der, og at videre oppfølging var mye opp til en selv og veiledningen. Ville ønsket et oppfølgingsseminar underveis.
-	Synes det var konsentrert om en for kort periode. Skrive- og responsgruppen fungerte ikke på grunn av dårlig oppmåte. Ville ønsket mer spredt undervisning over semesteret.
-	Skulle gjerne hatt oppstartsseminarene spredt utover. Da kunne vi stilt spørsmål ut fra erfaringene etterhvert

Forslag til forbedringer av oppstartsseminaret fra studentene i tillegg til utvidelse av seminaret tidsmessig var:
-	ikke legg innlevering av bacheloroppgave en dag etter eksamen på sos201. I hvert fall bør det være en uke mellom. 
-	Tilbud om å levere prosjektskisse underveis (for å komme i gang)

Samtlige studenter som deltok ville anbefalt seminaret til nye studenter. Noen begrunnelser var:
-	ja, og jeg ville også anbefale dem å legge strenge rutiner og en slem pisk på seg selv fra starten
-	ja, fordi studentmiljø er viktig og fordi informasjonen vi fikk var god

Skrive og responsgruppene
Gruppene hadde ikke fungert særlig godt høsten 2005. Studentene skrev følgende om dette:
-	gruppen fungerte ikke bra, alle kom seint i gang og i slutten hadde ingen tid, prøvde å få i gang gruppen igjen på slutten, men ingen hadde tid. 
-	Det fungerte heller dårlig. Vi hadde tre møter i starten. Frafall fra første stund. Ingen begynte å skrive og gruppen fungerte ikke. 
-	Har ikke fått så mye ut av det. Burde vært mer strukturert og jevnlige møter, men det må vel hver gruppe ta ansvar for selv.
-	Sånn passe. Det var et fint initiativ. Problemet er at vi alle vanligvis kommer seint i gang med skriveprosessen. 3 av 5 på vår oppgavegruppe falt fra.
-	Var på første møte, men gruppen ble så å si oppløst. 
-	det hjalp godt de første gangene til å diskutere oppgaven og få nye ideer, men fungerte dårligere etter hvert. Problemet i vår gruppe var at folk ikke hadde begynt å jobbe så mye med oppgavene sine slik at det var lite å diskutere. Skrive og responsgruppen burde fungert lenger slik at jeg kunne lest de andres oppgaver og fått en gjennomlesing av min egen.

Ideer til forbedringer:
-	ikke så mye å gjøre, folk bestemmer selv
-	Få studentene til å begynne tidligere. Vanskelig å hjelpe hverandre når ingen har kommet i gang
-	Sette opp liste og skaffe rom til gruppene så det blir mer struktur

Veiledningen
Alle har møtt til veiledning. To skriver at de fikk veiledning kun en gang fordi de ikke hadde kommet tidlig nok i gang til å kunne levere siste utkast. 

Ellers har samtlige svært positive kommentarer til veiledningen de har fått:
-	Alt fungerte bra, fint å ha noen som hjelper en
-	Gode tilbakemeldinger og veldig behjelpelig og positiv veileder
-	Konstruktiv veiledning som ga form og retning på oppgaven
-	Det har vært lett å få veiledningstime, Fikk god starthjelp og fikk hjelp til å endre førsteutkast og få oppgaven til en helhet. Veiledningen hjalp mye.
-	Gode råd og tips og forslag til forbedringer
-	Ja var meget positiv og alle spørsmål ble besvart på en grei måte
-	At veileder vår tålmodig og lyttet til hva jeg hadde å si, tok seg tid til å tenke over konstruktive forslag og kom med dem.

En nevner noe negativt og skriver at vedkommende kanskje kunne ønsket seg mer kritikk. En student ville ønsket mer veiledning. 

Generelle kommentarer angående semesteret sett under ett:
-	Oppgaven har ikke akkurat gitt meg selvtillit til å søke videre på hovedfag. Var tungt å komme i gang, visste ikke helt hva som var forventet. Mest fornøyd med at jeg i det hele tatt ble ferdig, etter skippertak de siste ukene. Misfornøyd med at jeg ikke fikk tid til siste finpuss. Har i ettertid oppdaget mange skrivefeil. 

-	-Arbeidet med bacheloroppgaven har gått greitt, burde kanskje jobbet mer strukturert og jevnlig gjennom semesteret, dette hadde vært lettere dersom det hadde vært mer opplegg og seminarer fra instituttets side.

-	-Fornøyd med at jeg har fått levert. Lite opplegg for ustrukturerte mennesker som meg. 

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

I tillegg til studentevaluering har vi også innhentet synspunkter fra fem av dem som har fungert som veiledere på emnet. Erfaringene var stort sett gode, men noen forslag til forbedringer ble påpekt:
- en hadde fått en student med et emne som veilederen mente lå litt for langt fra vedkommendes eget forskningsfelt
- framdriften hos studentene kunne vært bedre. Her var det uheldig at sos201 eksamen og innlevering på bacheloroppgaven falt sammen i tid
- ønske fra veileder om å få informasjon om hvordan det går med studentene på eksamen.
- ønske om en tydeligere kontrakt med studentene angående når de kan forvente veiledning. Det bør sies eksplisitt at studentene ikke kan regne med veiledning på kort varsel uten at det er avtalt på forhånd. 

Etter vår vurdering er opplegget rundt skriving av bacheloroppgaven godt. Problemet er imidlertid at opplegget krever at studentene kommer tidlig i gang og at de klarer å følge opp skrive- og responsgrupper og veiledning på selvstendig basis. Det er noe som flere studenter dette semesteret tydelig har hatt problemer med. Vi ønsker derfor neste semester å kreve mer skriftlig arbeid av studentene i forbindelse med temavalget, og styrke arbeidet i skrive- og responsgruppene gjennom å understreke forpliktelsen som ligger i å melde seg på en slik gruppe, bidra til at avtaler gjøres tidlig i semesteret og ha kontakt med gruppene underveis via en kontaktperson.

Vi ønsker også å følge opp innspill fra studenter og veiledere om bedre samordning av tidspunktene for innlevering på SOS202 og eksamen SOS201 gjennom å understreke problemet overfor administrasjon og visestyrer. I tillegg vil vi i forbindelse med veiledertildelingen utarbeide også skriftlig informasjon om nødvendigheten av avtaler med hensyn til veiledning, og hva partene kan forvente fra hverandre.