ALLV302 - emnerapport 2004 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

ALLV302 var som vanlig et intensivt uke-for-uke-seminar med hovedfokus på litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer av estetisk, historisk og hermeneutisk-fortolkningsmessig art, belyst gjennom varianter i form av utvalgte tekster fra den estetiske, poetologiske, litteraturhistoriske og hermeneutiske kanon. Undervisningen vektla og diskuterte ulike syn på denne kanon i form av forelesninger, studentinnlegg og gjennomløpende diskusjon. Samtidig hadde seminaret gjennom Kark sitt eget Debattforum, hvor spørsmål og problemstillinger kunne reises, diskuteres og besvares av så vel studenter som ledere. Eksamen bestod av 7-dagers skriftlig hjemmeoppgave, alternativt 30 min.s prøveforelesning.

Strykprosent og frafall

4,4% (1 av 23 stud.).

Karakterfordeling

Gjennomsnittskarakter: B

Studieinformasjon og dokumentasjon

God tilgjengelighet, både via IKT, oppslag og brosjyrer.

Tilgang til relevant litteratur

Meget god; kompendium ferdigstilt gjennom Studia samt bøker samme sted, og for fordypninger ellers: UBB.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Seminarrom 216, HF-bygget. Velegnet til formålene. Datamaskiner var nødvendige for Debattforum.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Muntlig blant studentene; munnet ut i skriftlig rapport levert av studentenes utvalgte representanter 1 semester senere, med hovedfokus på kommentarer til pensumsammensetning, vanskelighetsgrad og undervisningsformer.

Oppsummering av innspill

I samarbeid med studentrepresentanter arbeides det langsiktig med revisjoner av deler av pensum og med fokus på undervisningsformen.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Kurs og emne fungerer godt ut fra studieplanen, eksamen gir jevnt over gode, til dels svært gode resultater. Seksjonen samarbeider med Fagutvalgsrepresentanter om revisjoner av deler av pensum og om modeller for undervisningen.