SOS301 - emnerapport 2007 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Kurset er en obligatorisk, 10sp blokk for mastergraden, med et fellespensum og et valgfritt pensum, der studentene velger 2 bøker, en som emne for eget essay, den andre som grunnlag for kommentar til medstudents essay. Kurset skal gi studentene øvelse i kunsten å vurdere hvordan sosiologer skaper god, empirisk forankret kunnskap. På basis av en detaljert lesing av en valgt monografi, skal deltagerne selv utvikle en problemstilling for en kommentar til hvordan dette tema er håndtert i den boka de har valgt. Kurset består av en innledende del der alle er samlet, en kombinert seminar/gruppebasert del med lesing og fremlegging av utkast til drøfting av fellesmonografien (M. Lamont) (leseseminaret) og en seminardel basert på studentfremlegging og og diskusjon av utkast til essay (skriveseminaret). Opplegget er relativt komplekst, og stiller spesielle krav til informasjon overfor studentene. Alle deltagerne må i løpet av den innlende fasen ha valgt to bøker/monografier, og ført seg opp 2 ganger - som innleder og som kommentator til en av medstudentenes essayutkast, alt på bestemte dager. Dette utgjør planen for det påfølgende ”skriveseminaret”, og danner samtidig en omforent deltagelseskontrakt mellom den enkelte student og kurset.  Mellom de tre delene av kurset var det lagt inn en ca 2 ukers undervisningspause beregnet til egenarbeid. 

Kurset ble i vår gjennomført av 1. amanuensis Rune Sakslind som ansvarlig leder, i samarbeid med 1. amanuensis Mette Andersson (seminardelen) som hadde ansvaret for den ene gruppen. 

Strykprosent og frafall

32 av 36 oppmeldte tok eksamen, uten stryk. Frafallet er klart mindre enn året før (2006), noe som kan tyde på at kurset begynner å bli innarbeidet som obligatorisk kurs, med en arbeidsform og innsatskrav som nå blir forstått av studentene. 

Karakterfordeling

Gjennomsnittet er C, som også er modus. Kurset kan godt ha større spredning i resultater, særlig bør flere få B. Når så mange havner på C,  kan dette være et uttrykk for en prioritering av det trygge, og for en kanskje unødig stor forsiktighet i valg av problemstilling og drøfting blant en del av studentene

Studieinformasjon og dokumentasjon

Det er utarbeidet mye info- materiale til kurset. Det meste av dette ligger i Portalen, og mye er i tillegg kopiert opp. Utlegning av faglig bakgrunnsmateriale til forelesningene ser ut til å fungere bra. Men info-massen er ennå ikke tilstrekkelig til å unngå en del usikkerhet blant studentene. Måten å gjøre dette på bør vurderes på nytt foran kurset våren 2008. 

Tilgang til relevant litteratur

Det er ikke rapportert noen store problemer på dette punktet

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Kurset har benyttet seminarrommet i instituttets 1 etg, som egner seg bra for dette formålet.

Andre forhold

Kurset har hatt 2 lærere under seminardelen, noe som er avgjørende for gjennomføringen. Dersom man skulle følge opp ønsket fra studentene om individuell veiledning (i tillegg til den de får gjennom aktiviteten på seminaret), ville dette allikevel være i knappeste laget (se nedenfor).  Et unødig problem denne gangen var at en del studenter måtte gå direkte fra undervisningen i SOS 340 til skriveseminaret (gruppe 1), og fikk dermed 4 timers sammenhengede undervisning. Dette bør unngås gjennom timeplanleggingen.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Kurset ble evaluert gjennom den løpende kontakten med studentene, og gjennom en oppsummering på et siste fellesmøte med god oppslutning, der deltagerne også ble oppfordret til å fylle ut et evalueringsskjema til (anonym) innlevering. 8 studenter leverte inn slikt skjema

Oppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Hovedinntrykket av tilbakemeldingene fra studentene er at de fleste er relativt godt fornøyd med introduksjonsforelesningene, men at det fortsatt tar tid før mange blir klar over "hva de skal gjøre", og at kombinasjonen av praktisk kursinformasjon og (teoretiske) forelesninger (som er vanskelig å unngå) i denne fasen er en krevende øvelse. De fleste som beskriver hva de "har lært på  kurset" (skjema), har enten en klart positiv vurdering av dette, eller de gir uttrykk for at de har kommet inn i en læreprosess de vil ha utbytte av fremover. Vurderingene av leseseminaret er mer positive enn de var året før. Men en del studenter synes de får for lite ut av skriveseminaret når de ikke selv har lest boka som diskuteres. Flere studenter ønsker seg individuell veiledning i tillegg til seminaret (noe som er vanskelig med den nåværende ressursbruken). Et annet forslag er å senke antallet bøker (øke antallet studenter per bok), og å invitere til kollokvier om hver bok. Dette berører strukturen i kurset og er vurdert før, men kan naturligvis vurderes på nytt. Det kan med fordel innføres et (formelt) krav om at også essay-kommentarene skal legges ut i Portalen.