TEAT112 - emnerapport 2007 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Emnet TEAT112 Moderne teaterhistorie og analyse av teaterframsyningar består av to deler: 1) analyseoppgave (gruppearbeid) av aktuell teaterforestillinger og 2) Gjennomgang av nyere europeisk teaterhistorie fra omkring 1750 til i dag. Norsk teaterhistorie inngår også i emnet. Emnet favner dermed meget bredt, med et variert og stort pensum. Det gis intensiv undervisning i emnet, både i forestillingsanalyse og i det historiske pensum. I undervisningen benyttes det power-point med et stort billedmateriale, videre vises det også videoklipp fra teaterforestillinger. 

Strykprosent og frafall

Ut av 22 registrerte studenter på emnet mødte 17 til eksamen, som består i en ren muntlig eksamen i pensum (på grunnlag av godkjente analyseoppgaver laget i grupper bestående av 4-5 studenter). 2 strøk.
En individuell muntlig eksamen, gjennomført i en dialogisk form med faglærer, gir et godt grunnlag for å vurdere hva studenten har tilegnet seg av faglig innsikt. 

Karakterfordeling

Karakterfordelingen er normal, idet ca 45 % fikk karakteren C. Resten fordelte seg jevnt på karakterene A, B, D og E. To fikk F (stryk).

Studieinformasjon og dokumentasjon

OK

Tilgang til relevant litteratur

Både faglærer og studenter har tilstrekkelig tilgang til relevant litteratur (pensum og utdypende litteratur).

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Lokaler og undervisningsutstyr er tilfredsstillende.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Gjennomgående uttrykker studentene i deres evalueringer tilfredshet med emnets gjennomføring. Noen etterlyser flere forelesninger, men emnet har allerede 19 dobbeltforelesninger samt guppeveiledning i forestillingsanalyse, hvilket vurderes som tilstrekkelig. Kombinasjonen av gruppeveiledninger og forelesninger vurders som god. 
Viktig å bruke power-point og AV-materiale.

Oppsummering av innspill

Flere studenter etterspør mer "praksis" i forbindelse med undervisningen. Dvs. de ønsker en mer praktisk teaterutdanning. Dette er en viktig spørsmålsstilling for teatervitenskap som universitetsfag. Men  med den nuværende emnestrukturen og ressurssituasjon er det ikke mulig å legge praktiske teaterøvinger inn i dette emnet. I stedet bør man i fagmiljøet på teatervitenskap arbeide for etablering av egne praksisrelaterte emner.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Emnet favner meget bredt, med et variert og stort pensum. Det gis intensiv undervisning i emnet, både i forestillingsanalyse og i det historiske pensum. Ideelt set burde emnet deles i 2 eller 3 mindre emner a 5-10 studiepoeng. Emnet vurderes imidlertid som meget godt fungerende. Studentevalueringene gir gjennomgående uttrykk for tilfredshet med emnet og dets gjennomføring.