RELV102 - emnerapport 2004 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

RELV102 har gjennomført mappevurdering to ganger: første gang var høsten 2003. Da vi har hatt svært mange studenter til dette emnet, har vi brukt svært mye ressurser her, både til administrering, oppfølging og til eksamensarbeid. Ulike løsninger har vært forsøkt, og vi har etter hvert kommet fram til et opplegg som etter vår mening fungerer bra. Studentene skal levere en mappe bestående av 3 oppgaver, hvorav to kan redigeres og leveres i nye versjoner, og skriftlige kommentarer til andres arbeid. Høsten 2004 innførte vi en 2-timers test i tillegg til denne mappen (høsten 2004 hadde vi muntlig for et utvalg studenter, en løsning som ble forkastet). Gjenomføringen stiller store krav til koordinering og admisntrasjon, på grunn av de høye studenttallene og alle de obligatoriske aktivitetene. Det er også et stort behov for en viss koordinering på lærersiden, slik at en får sikret en lik praksis av rutiner, og en lik kvalitet på de tilbakemeldinger som studentene får. Fra høsten 2004 til høsten 2005 er det kun gjort mindre endringer i opplegget. 

Strykprosent og frafall

Antall stryk: 13, antall avbrutt: 2. Totalt 9 %

Karakterfordeling

Gjennomsnittskarakter: C

Studieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Det har vært en del klager fra studenter angående problemer med manglende tilgang til datamaskiner. Dette har bedret seg betraktelig fra høsten 03 til høsten 04, vi vet ikke om dette skyldes at studentene i økende grad disponerer egne maskiner, eller om det er flere maskiner tilgjengelig på Universitetet. Kark-systemet fungerer utmerket til mappevurderte emner. Ingen problemer med rom og utstyr.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Studentevaleringer har blitt gjennomført ved hjelp av elektroniske spørreskjema både høsten 2003 og høsten 2004. RELV102 vil også bli evaluert høsten 2005, da vil elektroniske skjemaer bli supplert med evalueringsarbeid i en referansergruppe i samarbeid med emneansvarlig. 

Oppsummering av innspill

Flere innspill som har kommet fra studentene har blitt tatt til etterretning: bl.a. tiltak for å sikre en jevnere kvalitet på tilbakemeldingene fra lærerne, en økt flyt av informasjon, bedre rutinger for oppfølging av frister og aktiviteter.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Både respons fra studenter og ansatte tyder på at det stadige arbeidet med å evaulere / justere opplegg og rutiner for RELV102 har vært vellykket så langt. Utfordringen består, slik vi ser det, i å balansere bruk av ressurser og intensjonene bak mappevurdering som eksamensform. På sikt bør man kanskje vurdere om man skal arbeide for å få arbeidsmengden for de ansatte ytterligere ned. Studenttallene ser fortsatt ut til å holde seg høye, og det meste av arbeidet (både med organisering/adminstrering og undervisningen) har til nå blitt utført av midlertidig ansatte. Ellers mener vi at vi har kommet fram til et opplegg som fungerer godt nå, både faglig og pedagogisk. Men som er svært ressurskrevende.