ALLV302 - emnerapport 2008 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Kurset har tittelen ”Litteraturvitenskaplig tolknings- og metodelære” og består av et bredt spektrum av teoretiske tekster fra David Hume til Toril Moi.  

Kurset ble avholdt over tre timer hver torsdag. Strukturen var tredelt: 1) forelesning, 2) studentinnlegg og 3) diskusjon. 

Strykprosent og frafall

Studentene fikk utdelt et skjema med følgende to spørsmål: 1) Hva synes du fungerte bra ved kurset? og 2) Hva synes du fungerte mindre bra?

Kun 8 innleverte skjemaer av 14 student-deltagere foreligger som grunnlag for denne rapporten.

KarakterfordelingStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspill

•Studentene var generelt fornøyde med tekstutvalget. Det legges her vekt på at kurset introduserer forfattere som ikke har vært undervist i på lavere nivå, som for eksempel Giorgio Agamben. Innvendinger gikk ut på 1) at det kunne ha vært satt opp færre tekster, slik at det ble mer tid til utdypning, 2) at de filosofiske tekstene er vanskelige, og krever faglige forutsetninger som noen av studentene ikke mente de hadde. 

•Studentene gir uttrykk for at de er svært fornøyde med seminarledernes presentasjon av pensumtekstene. Innvendinger gikk ut på 1) at det av og til kunne bli litt knapt med tid i forhold til stoffmengden, 2) at tekstene kunne blitt presentert i en samlet og komparativ oppsummering mot slutten av kurset. 

•Studentene påpeker at diskusjonen kunne vært bedre. Noen av studentene følte seg ikke komfortable med å ta ordet som følge av tekstenes høye vanskelighetsgrad. To av studentene nevner likevel at de var fornøyde med diskusjonene.

•Ingen har innvendinger med hensyn til kursets format.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak