MUTP302 - emnerapport 2008 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Det har vært gjennomført undervisning i bruksinnstrument samt kurs i samspill og arrangering. Begge kurs videreføres i neste semester. eksamen vår 2009

Strykprosent og frafall

Ingen frafall.

Karakterfordeling

ikke relevant, ikke gjennomføt eksamen i perioden.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Informasjon på MiSide. Kalender i MiSide har ikke fungert tilfredsstillende.

Tilgang til relevant litteratur

greit

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Det er et problem at det er vanskelig for studentene å finne ledige øvingsrom. Lokaler og undervisningsutyr har vært ok, men piano har vært ustemt. 

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

siden emnet går over to semester har det ikke vært gjennomført emneevaluering dette semesteret. 

Oppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Emnet har fungert tilfredsstillende