INFO310 - emnerapport 2008 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Jeg hadde ni samlinger med studentene, hver av dem på ca 5 timer, lunsj inkludert. Jeg foreleste og presenterte litt, og vi hadde tre gjesteforelesere fra næringslivet. Ellers presenterte studentene pensum og egne prosjekter, og vi jobbet med praktiske øvinger i grupper. Det var også en selvvalgt obligatorisk emneoppgave som skulle utføres i grupper.

Strykprosent og frafall

Alle de 12 som begynte på emnet fullførte og alle sto.

Karakterfordeling

Emneoppgavene fikk alle A og B, noe som er rimelig ut fra det store arbeidet studentene la ned i dem.

Eksamenene fikk karakterer fra A til C, hvilket også er rimelig ut fra min vurdering av nivået på gruppen og arbeidsinnsatsen deres gjennom semestret. Etter sammenregning fikk så alle studentene enten A eller B. Dette vurderer jeg som litt for høyt. Noen av dem burde nok hatt C, men sammenregningen av eksamen og emneoppgave ligger utenfor min kontroll. Skulle emnet kjøres om igjen, bør nok emneoppgavene vurderes noe strengere.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Dette fungerte bra, siden vi møttes ganske ofte gjennom semestret. Vi brukte portalmeldinger til de fleste beskjeder og praktiske opplysninger, sammen med den opprinnelige skriftlige informasjonen og muntlige påminnelser.

Tilgang til relevant litteratur

Dette er uhyre problematisk, og jeg var lite fornøyd med de to lærebøkene, selv om jeg hadde brukt mye tid i sommer på å finne akseptabel litteratur. Alle alternativene så enda verre ut. Det fungerte imidlertid greit å supplere med artikler og annen nettdokumentasjon.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Helt fint.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

INFO310 ble ikke evaluert av studenter høsten 2008.

Oppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak