KUVI106 - emnerapport 2008 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Forelesninger og to obligatoriske innleveringer med korte tilbakemeldinger fra faglærer.

Strykprosent og frafallKarakterfordeling

A: 2
B: 5
C: 9
D: 4
E: 1
F: 0

Studieinformasjon og dokumentasjon

Bruker Mi side til å kommunisere med studentene.

Tilgang til relevant litteratur

God.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Undervisningslokalet (rom 210, Sydnesplassen 12-13) fungerer perfekt både i forhold forelesninger og gruppearbeider.

Andre forhold

PPT er lagt i Fillager etter forelesningene.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Evalueringsskjema delt ut på siste forelesning. Det kom inn 9 svar (8 kvinner, 1 mann).

Oppsummering av innspill

KUVI 106 har vært et typisk ”frie poeng-kurs”, men går nå kanskje mer inn som et som et kurs i ba-spesialiseringen. (Tre studenter tar dette som KUVI256 - bacheloroppgave). 2 svarer at de har fått ”svært godt faglig utbytte”, 5 svarer ”godt” og 2 ”middels”. Når det gjelder det sosiale miljøet karakteriserer 7 det som ”godt” og 2 det som ”middels”. 1 foretrekker skoleeksamen (nåværende eksamensform), mens 8 foretrekker mappe. Gjesteforelesningene fremheves som positivt, samt flinke forelesere som forklarer på en oversiktlig og enkel måte, raske tilbakemeldinger, klare beskjeder, og tilbakemeldinger på obligatoriske oppgaver. En student mener at det har vært dårlig oppfølging, denne ønsker flere forelesninger, seminarer, organisert kollokvier, prosjektarbeid, gruppeoppgaver.

Ev. underveistiltak

Ingen.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Det må gjøres noen få endringer i pensumlisten til neste semester. Arrangering av prøveeksamen (for eksempel en gruppebesvarelse) kan gjerne prøves ut. Flere virker usikre i forhold til eksamen.