NOLI102 - emnerapport 2008 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Kurset har vært organisert med to ukentlige kateterforelesninger (mandag og tirsdag) samt oppfølgende seminar, ledet av faglærer (onsdag). I tillegg har det vært kollokviegrupper ledet av masterstudenter. Ulike faglærere har vært inne, basert på prinsippet om forskningsbasert undervisning, samtidig som emneansvarlig har tatt den største delen av undervisningen. Professor II i svensk litteratur foreleste over den svenskspråklige litteraturen, mens den danskspråklige ble tatt hånd om av emneansvarlig.

Strykprosent og frafall

Strykprosenten var 11%.
Det var til sammen 72 kandidater oppmeldt til eksamen, mens 56 møtte til eksamen.
6 kandidater strøk til eksamen.

Karakterfordeling

A 7
B 17
C 18
D 5
E 3

Den totale gjennomsnittskarakten var C.
Her var det et skille mellom kvinnelige og mannlige studenter. Gjennomsnittskarakteren for kvinnelige studenter var B, mens den for mannlige studenter var C.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Relevant studieinformasjon har vært tilgjengelig via studentportalen, oppslag på instituttet og ved opplysninger gitt på forelesning.

Tilgang til relevant litteratur

Pensumlitteraturen har vært godt tilgjengelig via studentbokhandel og kompendium.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Det har vært meget gode rammevilkår, med gode undervisningslokaler og faste rom.

Andre forhold



Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Evalueringen var nettbasert. Det kom inn 26 svar, noe som er ca 50% av tallet på aktive studenter. Det bør være realistisk å få inn enda flere svar ved god motivering av faglærer på forelesning. Den nettbaserte undersøkelsen burde ideelt sett vært fulgt opp med møte mellom emneansvarlig/studiekoordinator samt utvalgte representanter for studentgruppen.

Oppsummering av innspill

4 studenter var alt i alt svært fornøyd.
18 studenter var alt i alt fornøyd.
4 studenter var verken fornøyd eller misfornøyd.
Ingen studenter signaliserte at de var misfornøyde med undervisning og kurs.

Det er vanskelig å finne systematikk i svarene, utover at studentene jamt over har vært fornøyde med kursopplegg og undervisning.

Ev. underveistiltak

Det var ikke behov for underveistiltak.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Det har vært brukt relativt store undervisningsressurser dette semesteret, med to kateterforelesninger samt ett faglærerstyrt seminar per uke. I tillegg kom kollokviene. Ofte har det vært vanskelig å få til gode dialoger i forelesningssituasjonen, men dette har blitt kompensert med seminarene, der studentgruppen har vært delt i to. Dette har fungert godt. Eksamensformen med veiledet hjemmeoppgave pluss muntlig har fungert godt. Det er svært positivt at kollegiet tar veiledningen til hjemmeoppgavene som et kollektivt ansvar, selv om dette også er en utfordring med tanke på felles standarder for veiledning. Et klart forslag til forbedring gjelder området danskspråklig litteratur som i nordistikken bør dekkes inn av en kompetent fagperson fra Danmark. Lyrikkpensum kan virke noe begrenset når ønsket er å skape teksthistorisk oversikt. Her bør faglærer i det minste forelese utover rammen av pensum. Alt i alt er kurset godt strukturert ut fra nivå og omfang.