INFO110 - emnerapport 2008 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Jeg rapporterer for alle tre emnene siden de ble undervist sammen.

2-semesteremnene INFO110+114 utgjør til sammen 15sp. Disse to emnene pluss et tilleggspensum  utgjør så 4- eller 6-semesteremnet INFO211. Kombinasjonen av tilbud på 2- og 4/6-semester i samme undervisningsløp er en overgangsordning som bare kjørtes dette semestret (ifm omrokkering av emnerekkefølgen i studiet).

Eksamenstidene er alt for lang i alle tre emnene. Den bør være 3 timer i INFO110 og 2 timer i INFO114. Eksamen i INFO114 bør vurderes kuttet til fordel for emneoppgave som teller 100% eller bestått/ikke bestått. Dette bør rettes opp med det samme, sånn at det får konsekvenser allerede fra våren av.

Strykprosent og frafall

13% stryk (INFO110 og INFO114) og 11% (INFO211) er ikke mye, men de fleste studentene jobbet da også greit gjennom semestret pga emneoppgaven. Det er for mye når 18 av 79 oppmeldte og bekreftede studenter (INFO110) og 17 av 57 (INFO114) ikke møter på eksamen. 8 av 51 i INFO211, som gikk i 4-/6-semester, er noe bedre.
 
Instituttet bør ta tak i frafallet. Jeg tror ikke frafellet er et spesielt problem for disse tre emene, men at det bør ses på for informasjonsvitenskap (og kanskje for instituttet og fakultetet) som helhet.

Karakterfordeling

INFO110: Tilnærmet normalfordelt, med en svak forskyvning mot B/A til fordel for F/E. Jeg mener det er omtrent som det bør være. En del av forskyvningen mot gode karakterer skyldes nok opprundingseffekt når karakterene på eksamen og på emneoppgaven regnes sammen. 

INFO114: Her er karakterene for mye forskjøvet mot A og B. Særlig er det for mye B-er i forhold til D-er. Eksamen var nok vel enkel eller sensor for snill.

INFO211: Her er karakterene helt fint normalfordelt. Det skyldes nok at eksamen ble betraktet som vrien i år, noe som har oppveiet opprundingseffekten.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Siden de tre emnene ble undervist sammen, valgte jeg å bruke portalområdet for INFO110 i alle tre. Alternativet var å spre informasjonen, noe som ville være upraktisk både for meg og studentene (flertallet tok jo to av emnene samtidig) og som ville gi stor fare for inkonsistenser. For eksempel forekom mye informasjonsutveksling i diskusjonsforumet for INFO110. Det ville være lite heldig å spre denne diskusjonen over flere fora. 

Likevel hendte det at administrasjonen la inn informasjon i områdene for 114 og 211. Dette var uheldig da det skapte uklarthet overfor studentene om hvor de kunne forvente å finne hvilken informasjon. Det var et problem at studieinformasjonen i portalen noen ganger ble oppdatert uten at jeg visste om det. Særlig gjaldt det kalenderen. Det viste seg at romreservasjoner automatisk blir ført opp som undervisningstid, selv om rombestillingen er gjort tentativt før detaljerte undervisningsplaner er klare. Og kalenderen for INFO114 og 211 ble oppdatert selv om jeg hadde gitt klar beskjed om (også i portalen, på områdene for 114 og 211) at disse områdene ikke skulle benyttes. Dette førte til at studentene en gang møtte opp uten at det var forelesning, hvilket så klart er uheldig.

Generelt fungerer portalen ok, men den er alt for lite responsiv, og den blir frustrerende å jobbe med i lengden. En av hovedoppgavene våre er jo å sørge for god kontakt med studentene og da er det problematisk at en av hovedgrenseflatene mot dem er såpass ubehagelig å jobbe med. (Jeg snakker ikke om funksjonalitet her, men om dårlig ytelse i form av lang responstid.)

Tilgang til relevant litteratur

Læreboken jeg hadde tenkt å bruke var kommet i ny utgave som ikke lenger var passende. Gammel utgave var ikke lenger tilgjengelig i stort nok antall. Dette skal det ha kommet beskjed om fra Studia før jul, men jeg fikk ikke beskjed om det før i januar, noe få dager før semestret skulle begynne. Derfor måtte jeg velge bok usett, og boken ankom ikke før etter de første forelesningene. Studentene var lite fornøyd med den nye boken, selv om det generelt er svært vanskelig å finne passende bøker for et emne som tar opp informasjonssystemer med en samfunnsfaglig vinkling. Instituttet kunne godt satse på utvikling av mer eget undervisningsstoff i informasjonsvitenskap. Og så bør man vurdere informasjonsveiene mellom foreleser og Studia. Kanskje burde mer informasjon gå direkte.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Jeg foreleste i “egget” i Studentsentret, hvor det var en rekke innkjøringsproblemer med utstyr som ikke virket. Etter de 4-5 første forelesningene begynte det å gå glattere.

Andre forhold

Se kommentarene over om portaloppdateringer, bl a kalenderoppdateringer, som jeg ikke visste om.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Hovedproblemet er at alt for få studenter har giddet å svare på undersøkelsen. Av 52 studenter som tok INFO110 var det bare 10 som svarte på evalueringen. (Av de 12 svarene som kom inn var det svar fra to studenter som tok INFO211, som altså ikke skulle vært evaluert.) 

Med en så dårlig responsrate blir undersøkelsen for lett dominert av svarene fra enkelte surmagede studenter som bruker evalueringen til å uttrykke generell frustrasjon. Jeg synes det var en uvanlig høy andel negative vurderinger dette semestret... 

Instituttet bør legge stor vekt på å få responsraten opp, enten ved å gjøre evalueringen obligatorisk eller ved å tilby noen form for premie. Evalueringen bør ellers stenges i god tid før eksamen. I år kom noen av svarene inn etter eksamen. Disse svarene kan godt ha vært preget av faglig frustrasjon.

Spørsmålene i evalueringen er ikke optimale for å vurdere undervisning i  informasjonsvitenskap. De passer nok bedre for mediefag. Vi har hatt flere iterasjoner opp gjennom årene for å finne gode evalueringsopplegg for informasjonsvitenskapelig fag. Disse har også vært sirkulert og systematisk vurdert av den informasjonsvitenskapelige staben, og de bør revurderes når det nåværende opplegget skal revideres.

En annen ting er at vi blir evaluert alt for sjelden. De første årene på gamle IFI (på midten av 90-tallet) fikk jeg studentvurderinger på alle emene jeg underviste. Nå kan jeg ikke huske sist undervisningen min ble evaluert (bortsett fra INFOMEVI300, men der var det jo flere forelesere inne og emnet er litt spesielt). Jeg tror ikke jeg har blitt skikkelig evaluert i et vanlig laveregradsemne på 2000-tallet.
 
Ellers er Studieportalen håpløs når det gjelder å lese rapporter som denne. Å laste inn en enkelt side i vevleseren (for å se svarene på et enkelt spørsmål) kan ta over 30 sekunder og opp til et minutt. Hvis det er tilnærmet like ille for studentene forstår jeg godt at få av dem gidder å svare.

Oppsummering av innspill

Det mest påfallende er fraværet av detaljert faglig substans i tilbakemeldingene jeg har fått fra studentene. Det gjelder i noen grad evalueringene, men enda mer diskusjonene vi har hatt i forumet i Studieportalen, som nesten bare har dreiet seg om fagadministrative forhold. Det virker som om studentene kommer fra førstesemesterstudiet med svært høye fagadministrative forventninger, men uten særlige forventninger faglig. 

En løsning er å kreve mer utfyllende svar fra studentene. Det er lite interessant for meg å vite at en student har krysset av på “Dårlig” som svar på spørsmålet “Hvordan vil du vurdere forelesningene?”, når jeg ikke samtidig får noen avklaring på hva som var dårlig. 

Evalueringen gir ikke en gang svar på om forelesningene ble vurdert som for enkle eller for vanskelige. I et fag med en teknologisk komponent er det noe av det viktigste å få svar på for foreleser, og det burde vært minst ett eget spørsmål om saken.

Studentene gir ellers utrykk for at de ikke likte læreboken, som de synes var for vanskelig (INFO110) og for lett (INFO211). Den var også for “business”-orientert. Det siste er jeg enig i, men det er altså et generelt problem i dette faget, dessverre.

Ellers ville en student gjerne ha pensum som lydbok(!), mens en annen syntes Idens pensumbok var lettlest og bra, men den synes jeg er alt for enkel til å bruke som annet enn støttebok.

Studentene var også frustrerte over at pensum ikke hadde vært tilstrekkelig avklart fra begynnelsen av semestret. Det skyldtes dels bestillingsproblemene jeg allerede har nevnt og dels problemer med å kjøre tre emner samtidig med delvis sammenfallende pensum og forelesninger. Likevel ser jeg at jeg kunne gjort en bedre jobb med å fryse pensum tidligere og holde opplegget i de tre emnene klarere adskilt.

Selv om jeg var svært godt fornøyd med de to assistentene faglig, lurer jeg på om de av og til ga studentene meldinger som ikke passet sammen med mine, bl a om detaljer rundt innlevering av emneoppgaver. Uklareheter rundt innlevering var noe av det vi fikk mest negativ tilbakemelding på. Jeg vil prioritere koordinering av praktiske detaljer med assistentene høyere i fremtiden.

Ev. underveistiltak

Pensum ble kraftig strammet og i løpet av semestret. Retningslinjene for innleveringer ble også presisert underveis.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Det blir siste gang jeg foreslår å kjøre overlappende undervisningsopplegg for flere kull samtidig. Det har kostet alt for mye og gitt ingen ting igjen. Studentene hadde for forskjellige forventninger til faglig nivå. Det viste seg f eks umulig å finne passende pensum for alle tre emnene. Boken som 2-semesterstudentene syntes var for vanskelig ble visst for lett for studentene i 4-/6-semester.