TEAT303 - emnerapport 2008 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Den praktiske gjennomføringen var tilfredsstillende, bortsett fra at det fortsatt er problemer når man skal bruke audiovisuelle hjelpemidler. Men med få studenter var det mulig å la dem se sdvd´er direkte på skjermen. 

Strykprosent og frafall

Alle gjennomførte tilfredsstillende. Ingen eller lite sykefrafall.

Karakterfordeling

Karakterfordelingen var ganske normal, dvs. at den fordelte seg stort sett over hele skalaen. Det var imildertid ingen stryk.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Studieinformasjonen er i orden, bortsett fra at det kan komme studenter som ikke er fortrolige med eller har problemer med at all informasjon hentes på studentportalen. Derfor kan det være nødvendig å informere muntlig fra gang til gang.

Tilgang til relevant litteratur

Litteraturtilgangen har fungert etter intensjonen, bortsett fra at noen studenter var 

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Lokalene er ok, men som nevnt ovenfor fungerer ikke AV-utstyret tilfredsstillende. 

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Stort sett er studentene fornøyd med gjennomføring og undervisning. I evalueringen har en krysset av på "svært fornøyd", en på "fornøyd" og to krysset av på "Verken fornøyd eller misfornøyd" når det gjaldt spørsmål om undervisningen. At det ble oppsummert underveis og på slutten er blitt særlig godt mottatt, og når det gjelder pensum har tre krysset av på "godt" og en på middels.  

Oppsummering av innspill

Noen studenter var misfornøyd med at de fikk pensumlilsten til den andre forelesningsserien i emnet et stykke ut i semestret. Det var ikke til å unngå denne gangen, fordi det var et nytt pensum. En vil selvfølgelig prøve å unngå dette for senere anledninger.

Ev. underveistiltak

Det ytres ønske om liste med sekundærlitteratur fra studentene. Leseforslag blir gitt i forbindele med undervisningen, men det er klart at det kunne være en idé - alt etter kapasistet - å sette opp alternative lister over litteratur.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Det er grunn til å være fornøyd med det samlede resultat på emnet, og det var full klaff på gjennomføringen. Allikevel er det enkelte ting som kan gjøres bedre, slik som at det i
forbindelse med nye pensa kan legges større vekt på at det unngåes forsinkelser i forbindelse med tilgang på pensumlitteratur. Leseforslag utover pensum kan gis skriftlig, noe vi vil prøve å få til. Problemene med AV må løses i samarbeid med PC-vakten. Her er det nødvendig å skjekke alt i god tid før semestret starter.