BAOD-TANNP - studieprogramrapport 2005 høst

Studieprogramleders vurderinger

Praktisk gjennomføring

I følge rapportene er undervisningen i de enkelte fag gjennomført etter planen, dog med noe ujevn kvalitet 
Undervisningslokaler (teoretisk undervisning) og Klinikk for tannpleie har vært under ombygning store deler av studieåret 2005-06. Det har stadig oppstått forsinkelser samtidig som informasjon om årsak og endrede framdriftsplaner har vært svært mangelfull. Dette har ført til reduksjon i klinisk aktivitet, frustrerte studenter og ansatte.

Strykprosent og frafall

Det ble ikke registrert frafall fra studiet høstsemesteret 2005  

Karakterfordeling

Karakterene fordelte seg innen området B-C.  Gjennonsnittet ligger et sted melom b og C

Ressurstilgang

Å sørge for riktig bemanning på propedeutisk laboratorium og studentklinikk er en stor utfordring og krever fleksibilitet av hos de ansatte.

Kommentar til studentevalueringene

Studentene har gitt gode tilbakemeldinger og fagansvarlige rapporterer om tiltak som vil bedre situasjonen der det er ønskelig med endringer

Studieinformasjon og dokumentasjon

Informasjon til studentene gis generelt muntlig, skriftlig og nettbasert. To av fagområdene som som deltar i evalueringen har ingen kommentar til dette punktet

Tilgang til relevant litteratur

God

Studieprogramleders samlede vurderinger,
inkl. forslag til forbedringer

Ombygging og innstallasjon av nytt utstyr er fortsatt ikke tilfredsstillende (september 2006). En forventer imidlertid at det kun er et tidsspørsmål når dette vil være i orden.  Dersom de enkelte faglærere få gjennonført sine intensjoner om forbedring og Klinikk for tannpleie får beholde den bemanningen en har i dag, skulle alt ligge til rette for et godt bachelorstudium