MAOD-ODONT - studieprogramrapport 2005 høst

Studieprogramleders vurderinger

Praktisk gjennomføring

Slik det rapporteres synes det som de ulike kursene ble gjennomført etter planen.

Strykprosent og frafall

Generelt rapporteres det om stor grad av gjennomføring. Det har likevel vært nødvendig å gi tilbakemelding underveis i kursene om studentenes progresjon. Dette viser at det er innarbeidete rutiner både for å fange opp og å gi ekstra veiledning til svake studenter. Det er viktig med prøven etter endt klinisk innføringskurs for å sikre minstekunnskaper hos studentene før pasientbehandlingen starter.

Karakterfordeling

De kliniske fagene vurderes som: Bestått/ikke bestått.

Ressurstilgang

Ulike aspekter ved bemanningen av studentklinikken krever mye oppmerksomhet til en hver tid.

Kommentar til studentevalueringene

Studentene gir gode tilbakemeldinger på fagenes innhold. Generelt er det forhold i) som går på rent studietekniske aspekter som IKT / PC-tilgang og romforhold i laboratorier og ii) veiledning i klinikken.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Den nødvendige informasjon formidles både direkte og via \"Mi side\".

Tilgang til relevant litteratur

Er god.

Studieprogramleders samlede vurderinger,
inkl. forslag til forbedringer

Den teoretiske undervisningen i henhold til studieplanen. I klinkken opplever studentene mye venting på veileder. Dette skyldes utilstrekkelig bemanning. Konsekvensen er at det for hver student blir mindre anledning til gjennomdrøfting og oppfølging av behandlingsplanlegging og terapi.