PRAPED - studieprogramrapport 2005 høst

Studieprogramleders vurderinger

Praktisk gjennomføringStrykprosent og frafallKarakterfordelingRessurstilgangKommentar til studentevalueringeneStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturStudieprogramleders samlede vurderinger,
inkl. forslag til forbedringer

Oppsummering av pedagogikkundervisningen, vår 2006 ved Rune Krumsvik, Ingrid Helleve, Mait Ulvik og Kari Smith

Seksjonen hadde ansvar for pedagogikkundervisningen ved påbyggingsstudiet og ved den integrerte lærerutdanningen ved Mat-Nat fakultetet. Ved påbyggingsstudiet var der to seminargrupper som tok Ped101, og fire grupper som tok Ped.102. Der var syv studenter i gruppen ved den integrete lærerutdanningen ved Mat-Nat fakultetet.
Praktisk gjennomføring
Den praktiske gjennomføringen av alle grupper gikk som planlagt og inluderte plenumsforelesninger for alle studenter som tok samme emne samt seminargrupper som behandlet de diverse tema i dybde. Seminarene hadde stor studentmedvirking med en stor del  gruppearbeid, gruppe og individuell fremlegging, samt mappearbeid. 
Karakterskalaen viser en vanlig bell-curve  med hovedtyngden av karakterene rundt B og C, noen få A og noen få D. 
På emnet 101 fullførte 49 av 55 studenter emnet. Fire falt bort i løpet av semesteret og tre studenter har ikke levert inn eksamensmappen. 
På emne 102 var det 62 studenter som fullførte, 6 studenter har ikke levert inn eksamensmappen.  
På det integrerte løpet fullførte alle syv studenter emnet.
Emneleder for  PEDA 102 oppsummerer innspillene fra studentene slik:
Studentane på 2. semester er godt nøgde med strukturen og organiseringa av pedagogikkdelen av studiet. Dei understrekar det positive med å kombinere oversiktsførelesingar med meir inngåande drøftingar i seminargruppene. Dei verdset innhaldet i studiet og løftar fram praksisperiodene som det mest utbytterike og interessante. 
Studentane har òg kome med innspel til forbetring og det kan bli oppsummert på denne måten:  
1. Studentane ønskjer eit pensum som er meir oppdatert og som i større grad inneheld engelskpråkleg, internasjonal litteratur
2. Studentane ønskjer ei klarare ”brubygging” mellom teori og praksis, slik 
   at lærarutdanninga går meir i takt med praksisfeltet
3. Studentane meinar seminarmodellen er god, men at innhaldet kan bli meir    
fokusert og at det må vere meir forpliktande for studentane.
4. Studentane ønskjer ei klargjering av mappemetodikk-modellen ved semesterstart, slik at det klårare kjem fram kvifor ein har dei arbeidskrava som ein har i høve til mappetekstar og eksamensmappe.
Emneleder på PEDA 101 oppsummerer innspillene fra studentene slik:
Studentane er svært fornøgde med organiseringa av pedagogikkdelen av studiet. Både innføringskurset og seminargruppene skårar høgt. 
Stort sett er dei fornøgde med innhaldet i studiet, men me tek med dei kommentarane dei har til forbetring. 
1.	I enkelte tilfelle er det liten sammenheng mellom forelesningar og seminar. 
2.	Seminara kunne vera enn omeir forpliktande for studentane.
3.	Pensum er ”kjedeleg”
4.	Det er liten sammenheng mellom teori og praksis.

Emneeier for PEDAMATNAT 101 gir denne oppsummeringen avv innspillene:
Studentene likte seminarformen og vektlegging av presentasjon. De synes eksamensformen var i samsvar med yrket de skulle utdanne seg for. Studentene vurderte også den nye måten å gjennomføre praksisbesøk på som god. Ved å ha veiledningssamtalen en stund etter undervisningen, fikk de mulighet til å fordøye timen de hadde gjennomført og de fikk ro over veiledningssituasjonen.
 

Faglærers samlede vurdering og forslag til forbedring for alle emnene
Det er blant faglærarane enighet om at ein har hatt ei stor studentgruppe med særs mange flinke studentar, samt nokre få studentar som har vore mindre engasjerte i si lærarutdanning. Denne vesle gruppa studentar har vore prega av at dei har hatt (tidvis omfattande) deltidsjobbar ved sida av studiane. Dette har ført til nokre vanskar i høve til stort fråvær frå seminargruppene og eit mindre engasjement enn ønskjeleg. Nokre medstudentar har òg reagert på desse studentane sitt låge engasjement. Det er difor eit stadig behov å minne studentar om at PPU er eit fulltidsstudium som har såpass mange obligatoriske komponentar, at det ikkje let seg kombinere med deltidsjobbar. Det er difor å tilrå at dei studentane som ser seg nøydde til å ha meir omfattande deltidsjobbar ved sida av studiane, heller bør byrje på ei lærarutdanning på deltid (over 2 år).   
I praksisperiodene klarte dei aller fleste seg godt og ein hadde berre nokre særs få tilfelle som krevde oppfølging.
Tilbakemeldingane vi har fått frå studentane dette semsterte har generert ei relativt omfattande omlegging av studiet. Under vil vi trekkje fram kva som er gjort for å forbetre studiet vårt:
1. På fleire seminar og seksjonsmøter har heile seksjonen gått gjennom alle strukturar i studiet for å sjå på evt. forbetringspotensiale.  På bakgrunn av dette har alt eksisterande pensum på pedagogikkemna gått gjennom ein omfattande pensumrevisjon. Dette har vore gjort i tre hovudsteg. Første steg vart gjort kollektivt med alle på seksjonen tilstades, med det hovudmål å sjå nærare på korleis pensum var bygt opp og korleis vi kunne forebetre det. Ei gruppe på tre seksjonsmedlemmar fekk så i oppgåve å vidareføre denne prosessen og leggje fram eit nytt, oppdatert pensumforslag for seksjonen, basert på innspel frå alle seksjonsmedlemmane. Så vart pensumet igjen teke opp på seksjonen og gjennomgått, før ein endeleg sluttførte denne pensumprosessen i juni 2006. Ut frå denne prosessen har ein no eit oppdatert pensum, med ei rekkje engelskspråklege internasjonale artiklar, kombinert med god litteratur på norsk. I tillegg har ein teke kontakt med UiB sitt Bibliotek og fått dei til å kople saman alle elektroniske tidsskriftartiklar med våre pensumlister. Det gjer at studentane har tilgang til svært mykje av pensumet sitt gjennom Mi side på Studentportalen.
2. Basert på tilbakemeldingar frå studentane har ein òg sett på andre stukturar i studiet. Særskilt har innføringa av ei prosessmappe og ei presentasjonsmappe knytta mappemetodikken vår meir heilskapleg saman og som gjer det meir skjøneleg for studentane våre.
3. Ein har valt å gå over til Studentportalen som læringsplattform for å gjere dette meir ”saumlaust” for studentane og enklare å bruke. Dette betyr at både generell informasjon og faglege aktivitetar er lagt inn i denne Studentportalen.