PRPSYK - studieprogramrapport 2005 høst

Studieprogramleders vurderinger

Praktisk gjennomføringStrykprosent og frafallKarakterfordelingRessurstilgangKommentar til studentevalueringeneStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturStudieprogramleders samlede vurderinger,
inkl. forslag til forbedringer

Programrapport, profesjonsutvalget.

Programutvalget för profesjonsstudiet är en ny organisatorisk enhet vid det Psykologiske Fakultet. Utvalgets mandat och funktion som ett viktigt bidrag till ökning av kvalitetssäkringen av psykologundervisningen vid fakultetet. 
Ansvaret för undervisningen har tidigare varit fördelat på tre institutt, vilket lett till att det inte funnits ett organ, som haft ett överordnat ansvar för kvalitetssäkringen med en översikt över hela det sexåriga studieprogrammet.  Detta har bla lett till en överlappning av undervisning, fragmentering och lite koordinering av undervisning och undervisningsresurser. En konsekvens av detta är att gamla arbetsrutiner må förändras, när ansvarliga för undervisningen inte längre skall förhålla sig till sitt ’eget’ institutt, utan till det nya organet. Det är också en viss osäkerhet hur institutten skall förhålla sig till det nya organet. Det är en gråzon mellan utvalgets och instituttens ansvar där vill vi speciellt nämna utlysning av nya stillingar, förslag till betenkningar knutet till dessa och tillsvarande. Detta är emellertid något, som vi menar att på sikt kommer att lösas. Nya arbetsrutiner och fördelning av ansvar både för institutten och emneansvarliga må etableras och detta må ta en viss tid. Erfarenheten från den gånga perioden har varit positiv och utvalget menar detta kommer att förändras och lösas över tid.

I löpet at året har vi fått etablerat en websida på intranettet, där vi presenterar utvalget, samt fortlöpande lägger in information om möten, mötereferater och annan relevant information.

I förhållande till utvalgets mandat har följande saker tagits upp:
 Utvalget har haft 6 möten undervisningsåret 2005-2006:
1.	Internationalisering. 
a.	Genomgång och revision av gamla avtal. Speciellt har vi fokuserat på avtalet med universitetet i Valencia. Utvalgets sekretär, Nina Handing, och ansvarlig för studentutväxling, Norman Andersen,  besökte vår lokala kontaktperson för att speciellt följa upp de spanska studenter som kommer till fakultetet. Vidare har utvalgets sekretär besökt flera universitetet i Australien bla Monash Univ., vilket resulterat i att vi utvecklar speciellt tillrättalagda undervisningsupplägg för dessa studenter. Detta innebär att vi kan få friplatser för att sända professionsstudenter.
b.	Utvalgets ledare och sekretär har kontinuerligt arbetat med förhandsgodkänning av utländska kurser. Detta är ett arbete, som är fortlöpande, samt involverar emnensvarliga i fagmiljöerna och tar mycket tid att följa upp.
2.	Inpassningssaker
a.	Utvalget får många inpassningssaker. Speciellt gäller det norska studenter, som har utländska examina. Detta arbete sker fortlöpande och involverar emneansvarliga, vilket betyder att det kan ta mycket tid för uppföljning. Vi arbetar kontinuerligt för att lägga upp rutiner, så att dessa saker i huvudsak kan lösas administrativt.
3.	Säkra ämneevaluering
a.	Utvalget har infört en rullerande plan för evaluering av kurser, vilket innebär att ca 8 kurser evalueras varje semester och tillgodoser kravet om att alla kurser skall evalueras vart 3dje år. På grund av mängden av kurser görs detta elektronisk med det etablerade evalueringsverktyget. Detta fungerar tillfredställande, men synes kräva en viss inköringsperiod, då kvaliteten på emnerapporterna varierar. 
b.	I det elektroniska rapporteringsystemet vill utvalget föreslå en specifik punkt, där vi kan få specifik information om vad emneansvarliga, och speciellt studenterna menar om att kursen uppfyller de studieplanbestämda målsättningarna.
4.	Uppdatering och kvalitetssäkring av kurser, undervisningsplaner etc.
a.	Utvalget har speciellt fokuserat på problem i samband med examen, härunder också sensorkvalifikationer och litteratur. Detta skall i höst följas upp av programsensorerna.
5.	Information och rekryttering.
a.	Studentporttalen synes fungera bra lokalt, men är väldigt lite ägnat att presentera undervisningstillbudet för ett bredare och internationellt publikum. Detta har också påpekats i program sensorernas rapport. Detta följs nu upp genom ett speciellt projekt, finansierat av fakultet. Vi räknar med att detta skall vara färdigt i löpet av hösten 2006.
b.	Programutvalgets sekretär har varit en aktiv bidragsytare till olika informations broschyrer, samt deltagit på olika arrangemang
6.	Fellesmöte för lärare
a.	Vi har avhållit ett fellesmöte för programmets emneansvarliga och administrativt ansvarliga.
7.	Orienteringsmöte för programmets nya studenter.
a.	Programmet har reviderats och förenklats
8.	Undervisningspris
a.	Utvalget har under hösten genom studentrepresentanterna prövat att engagera studenterna i att föreslå kandidater till prisen.
9.	Genomföring av examen
a.	Detta har inte varit aktuellt att ta upp, då detta görs på fagmiljöerna. Informellt har emellertid ledaren för utvalget fått tillbakamelding om arbetet att skaffa externa sensorer till hovedoppgaverna samt till en del avslutande examina. Detta må följas upp.
10.	Säkra resultatkrav
a.	Genomföringsprocenten är hög (>90%), samt ett lite frafall från studierna. Mot bakgrund av detta  har denna punkt inte varit prioriterad i nuvarande period.

Vurdering av studieprogrammet.
1.	Emnerapporterna visar att genomföringen av undervisningen är lite problematisk. De problem som man visat till följs upp av konkreta förslag till uppföljning. Med få undantag kan detta lösas oproblematiskt. Vi har inte fått tillbakamelding om resursproblem. Det kan kanske bero på att detta är ett problem som tas upp på instituttsnivå och därför inte kommer vidare till utvalget.
2.	Utan undantag får vi mycket positiv tillbakamelding om ändamålsenliga lokaler, som är gott försedda med adekvat utrustning.
3.	Utvalget har inte följt upp undervisarna. Genom många års tidigare evaluering får undervisningen generellt god tillbakamelding och speciella problem har inte rapporterats till utvalget utan har lösts i fagmiljöet på institutt nivå. Vi kan därför inte kommentera denna punkt speciellt.
4.	Studentevalueringar har genomförts på profesjonsstudiet i många år. Dessa har följts upp i fagmiljöerna med konkreta tilltag. Genom den elektroniska rapporteringen av utvalda ämnen, så kommer dessa nu upp på utvalgets möten, där de förslagna tilltagen värderas. Det är därför för tidigt att ge en detaljerad rapport om detta, men utvalget följer upp med kontakt med emneansvarlig och fagmiljöerna. Det ändringsförslag som föreslås är oftas av mindre organisatorisk karaktär, som enkelt löses av emneansvarlig och fagmiljöerna, där utvalget ansvarar för uppföljning.
5.	Programsensorerna kom på plats sent i perioden, och har brukt tiden till att sätta sig in i undervisningsprogrammet. Konkret har de anmärkt på att den elektroniskt tillgängliga informationen om undervisning och aktuella undervisningsplaner på web är oöversiktligt och svårt tillgängligt. Detta följs nu upp, se ovan. I höst kommer vi be programsensorerna värdera specifika aspekter vid examen, se ovan. Utvalget kan därför inte komma med en direkt utvärdering av nyttevärdien, men genom den kontakt vi haft med den under året ser vi gott värdet av ordningen med att en utanförstående kan ge oss goda konkreta inspel för att höja undervisningens kvalitet.
6.	Genom att utvalget har ett överordnat ansvar för hela  undervisningsprogrammet ligger allt tillrätta för en bättre översikt, samordning och integration av av undervisningen. Som nämnts tidigare har detta ansvar varit fördelat på tre institutter med särintresser och lite fokus på översikt. Eftersom psykologutbildningen är 6 år, inklusive årsstudiet, kvarstår emellertid en del att göra med kontakten mellan profesjonsutvalget och utvalget för Bachelor i Generell Psykologi, som har ansvaret för årstudiet. 
En del utfordringar kvarstår bla i gråzonen mellan institutt och utvalg, men det räknar utvalget är problem som över tid skall gå sig till. Under den aktuella perioden har det inte varit konkreta problem vis a vi uppföljning från fakultetet. Utvalgets ledare har varit i nära kontakt med studiesektionen och dess ledare, och har enbart positiva erfarenheter med studiesektionen på alla nivåer. 
För Programutvalget for Profesjonsstudiet

Håkan Sundberg
leder