TPBAANA - emnerapport 2008 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Bra

Strykprosent og frafall

23 studenter oppmeldte på eksamen, 22 møtt frem til eksamen. Ingen student strøk.

Karakterfordeling

Sktryk=0, E=7, D=9, C=4, B=2, A=0

Studieinformasjon og dokumentasjon

Ligger på mi side

Tilgang til relevant litteratur

Informasjon om kurset ligger i studentportalen. Studentene fikk informasjon om pensum og relevant litteratur i begynnelsen av kurset. Litteratur var tilgjengelig i Studia før kurset begynte.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Forelesningssal er relativt bra. Det var problemer med undervisingsutstyr (datamaskin). En av lærerne måtte bruke sin egen lap-top av og til, eller flytte forelesningene til annet lokale.

Andre forhold

-

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

6 studenter av 20 deltok i undersøkelse. Svarprosent va altså relativt lav (26%).

Oppsummering av innspill

Det faglige innholdet, pedagogiske nivået, arbeidsmengden og organiseringen av kurset ble vundert passelig av omtrent 50%. Helften av studentene vunderte faglige innholdet komplisert og at det var før mye arbeid. Etter studentenes mening var det problem at forelesningene ble ikke laget etter deres behov. Studentene var svært nøyde med pedagogisk nivå på en del av kurset. Etter studentenes mening var studentledete kollokvier svært nyttige for dem. Noen tenkte at kollokviene kunne bli arrangert av 3. års tannpleierstudentene. En del av studentene ønsket mer praksisorientert undervisning. En del av tilbakemelding var slik at meningene varierte svært mye mellom nøyen og misnøyen.

Ev. underveistiltak

-

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Arrangering av kurset gikk relativt bra. Studentene var nøyde med en del av kurset og ikke så nøyde med en annen del. Emneansvarlig snakket med faglærerne før neste kurset begynte og informerte at inneholdet av kurset burde være laget etter tannpleierstudentenes behov; innervasjon og karforsyning av tenner er sentrale emner, at praktisk kurs med tenner er viktig, og at det er viktig å gå gjennom gamle eksamensoppgaver i seminarer. Undervisningslokalet burde få et nytt datamaskin for å gjøre det mulig å vise Power Point presentasjoner.