RELV102 - emnerapport 2009 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Kurset ble gjennomført på en tilfredsstillende måte.Det meste av undervisningen (forelesninger og gruppeundervisning) er gjort av den faste staben, samt som pliktarbeid ved en stipendiat (noen forelesninger og all gruppeundervisning/obligatorisk oppgavekurs). 

Strykprosent og frafall

Her regner jeg med at andre skaffer tallene

Karakterfordeling

A : 5
B : 10
C : 19
D : 12
E : 13
F : 4
Totalt 63 fullførte eksamen, 59 bestod eksamen.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Ved orienteringsmøte og bruk av Min Side [Hva menes med dokumentasjon?]

Tilgang til relevant litteratur

Har vært uproblematisk.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Har fungert tilfredsstillende.

Andre forhold

?

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Ingen evaluering høst 2009. (Evaluering ble gjennomført høstsemesteret 2008.)

Oppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

På bakgrunn av 2008-studentevalueringen ble undervisningstilbudet (antall forelesninger) noe utvidet. For studentene kan det være en fordel å øke antallet noe mer, men det forutsetter rssurser/lærekrefter. Både samtaler med studenter og 2008-evalueringen tyder på at oppgavekurset er et viktig pedagogisk virkemiddel. Samtidig er denne undervisningsformen i praksis mer tidkrevende for læreren (stipendiat) enn normtallene for timeregnskap forutsetter. Noe av pensumlitteraturen vil bli skiftet ut til neste gjennomføring.