KVIK201 - emnerapport 2009 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

God.

Strykprosent og frafall

0% stryk; 17 av 26 oppmeldte tok eksamen

Karakterfordeling

2 A; 7 B; 3 C; 2 D; 3 E

Studieinformasjon og dokumentasjon

Ok.

Tilgang til relevant litteratur

Ok.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Greie lokaler

Andre forhold

Ok.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Gode tilbakemeldinger.

Oppsummering av innspill

Flere påpekte at pensum favnet for vidt; for mange ulike teoretikere/tradisjoner. Ønske om  mer fordypning i enkelte.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Gjennomføringen av kurset gikk greit. Det vil bli diskutert en revisjon av pensum (mer konsentrasjon rundt utvalgte teoretikere) i henhold til  studentevalueringene.