MEDEPI - emnerapport 2009 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Spesialkurset i epidemiologi består av en ukes undervisning for studenter i 4. studieår. Undervisningen blir gitt som forelesninger og gruppearbeid. Forelesningene gir en innføring i faget og tjener som grunnlag for gruppearbeidene. Gruppearbeidene består hovedsakelig av litteraturstudier og diskusjon av ulike metodologiske problemer i forbindelse med tolkning av resultater fra epidemiologiske studier. 
Åtte forelesere/gruppeveiledere var involvert i undervisningen høsten 2009. 

Strykprosent og frafall

13% stryk / ikke-bestått gruppeeksamen (9 av 71 studenter)

Karakterfordeling

Bestått: 87%
Ikke-bestått: 13%

Studieinformasjon og dokumentasjon

Detaljert timeplan og informasjon om gruppearbeidet ble lagt ut på Mi Side.

Tilgang til relevant litteratur

Det ble delt ut et kompendium til alle studentene med kopi av forelesernes PowerPoint-presentasjoner og materiell til gruppearbeidet (bl.a. vitenskapelige artikler).
Anbefalt lærebok (Svend Juul. Epidemiologi og evidens. Munksgaard Danmark, København 2004) kan kjøpes på Studia.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Undervisningen foregår i auditorium på Haukeland universitetssykehus og i grupperom (BBB). Dette fungerer stort sett greit. Noen av grupperommene er imidlertid litt små. Dessverre viste det seg at det var "dobbel-booking" av noen av de grupperommene vi hadde fått tildelt til gruppearbeidene på tirsdagen i kursuken. 

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Studentene gjennomførte en evaluering av kurset elektronisk via Mi Side. Denne evalueringen inneholdt ni spørsmål som omhandlet ulike deler av kurset (forelesninger, gruppearbeid, eksamensoppgaver, etc.), og besto av både åpne og lukkede spørsmål. 55 studenter svarte på evalueringen etter én purring. 

Oppsummering av innspill

49 studenter syntes undervisningen i epidemiologi sett under ett hadde vært god eller bedre. 50 studenter syntes gruppearbeidene hadde fungert godt eller bedre, og 50 studenter syntes eksamen hadde fungert godt eller bedre.

Fritekstkommentarer:
Studentene syntes forelesningene var av noe varierende kvalitet, og de syntes de fikk presentert mye tungt teoretisk stoff på kort tid. 
Studentene syntes gruppearbeidet var utbytterikt, og de syntes det var fint å lære og lese artikler på en kritisk måte.
Studentene syntes det var fint å få utdelt et ”kompendium” med undervisningsmateriell for kurset.
Studentene syntes eksamen var omfattende med til dels vanskelige spørsmål. Ikke alle gruppene fungerte optimalt.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Faglærerne/gruppeveilederne opplevde at kurset ble gjennomført på en bra måte. Studentene var også stort sett fornøyde. 
På bakgrunn av svært varierende kvalitet på eksamensbesvarelsene i kurset vil vi utarbeide klarere retningslinjer for hva som kreves for å bestå eksamensoppgaven.