DIKULT303 - emnerapport 2009 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Emnet var undervist sammen med DIKULT204. Sluttresultatet (vurderingsgrunnlaget) var en 15-siders semesteroppgave om Remix Culture og en kort (2-5 min) populærvitenskapelig video i YouTube stil som skulle presentere argumentasjonen i semesteroppgaven for et bredt publikum.

Kurset var lagt opp som en forskergruppe. De første fire ukene orienterte vi oss i fagområdet, fant artikler, skrev prosjektbeskrivelse for semesteroppgaven og laget førsteutkast til videoen.De neste tre ukene var lagt opp som mer tradisjonelle forelesninger med diskusjon om sentrale artikler innen temaet. Resten av semesteret var lagt opp som workshops med presentasjoner, tilbakemeldinger og diskusjoner. 

Strykprosent og frafallKarakterfordelingStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteratur

Studentene fikk et kurs på UB i søketeknikk og brukte både bibliotekets databaser og Google Scholar for å finne litteratur. Det meste var elektronisk tilgjengelig gjennom UiB.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Med de nye datamaskinene vi fikk installert i september fungerte undervisningsrom og lab godt. Vi skulle ideelt sett hatt flere kopier av videoredigeringsprogramvaren (vi har brukt Sony Vegas) men når enkelte studenter kjøpte eget og andre brukte annen programvare fungerte det greit.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Spørreskjema utfylt på en av de siste forelesningene.

Oppsummering av innspill

- Semesteret opplevdes som kort - det var 13 ukers undervisning, pluss én uke til egenarbeid i oktober og én uke etter siste samling før innleveringsfristen - altså 15 uker fra første forelesning til innlevering. Studenter ønsket seg mer tid etter siste forelesning og fram til innlevering.

- Strengere frister for å begynne tidlig på oppgaven var ønsket. 

- Bruk av kollaborative redskaper på nettet (blogging, Netvibes, Diigo m.m.) var bra. Man skulle oppmuntret (krevd?) mer kommentering fra studenter på bloggene, særlig på tidlige utkast av oppgaven.

- Studenter satt pris på workshopstrukturen, som "tvang" dem til å delta. Frister underveis fungerte bra. 

- Vi hadde en liksom-rettssak da vi arbeidet med copyright/fair use som studentene likte veldig godt. Dette opplegget var tatt fra http://www.teachingcopyright.org/curriculum/hs/3#activities

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Vi bør bli flinkere til å se innleveringsdatoer i sammenheng - for masterstudentene på digital kultur var det kun 3 dager mellom innlevering av DIKULT303 og DIKULT301. Dette ble oppdaget tidlig i november og den ene datoen ble forskjøvet, men vi burde sett på dette ved semesterstart.