RELV101 - emnerapport 2005 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Undervisningen gjennomførtes med hjelp av en forelesningsrekke og kollokvier.
Evalueringen gjennomførtes via et spørreskjema utlagt på studentportalen. 73 studenter besvarte det elektroniske spørreskjemat.

Strykprosent og frafall

Se FS-rapport

Karakterfordeling

Se FS-rapport

Studieinformasjon og dokumentasjon

Studentportalen brukes som hovedsakelig informasjonsformidler og 45 skrev at de var godt eller svært tilfreds med tilgangen på informasjon om emnet, mens 26 var middels, mindre og lite tilfreds (2 svarte vet ikke).

Tilgang til relevant litteratur

Litteraturen til Relv 101 var dels bøker dels et kompendie, og tilgangen på disse har vært god. 42 studenter svarte att de hadde godt eller svært godt utbytte av pensum, mens 21 hadde middels utbytte og 6 mindre godt, og bare en dårlig (3 svarte vet ikke).

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Forelesninglokalene på Sydneshaugens skole var tilfyllest, men fra studentenes side ville man ha flere forelesninger ettersom dette er et tungt teoretisk emne. 

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Elektronisk spørreundersøkelse lagt ut på "Mi side" som var tilgjengelig  hele høstsemesteret.

Oppsummering av innspill

26 sa seg å være fornøyde eller svært fornøyde med undervisningen, 30 var passe fornøyde, 9 mindre fornøyde og 3 ikke fornøyde (3 svarte ikke på dette spørsmålet), men flere uttrykte også at undervisningskvaliteten varierte meget fra foreleser til foreleser. 
Mange studenter legger ner relativt lite tid på emnet 51 studenter skrev at de bruker 16 eller mindre timer i uken på emnet totalt, mens 22 brukte 17 eller mer timer. Bare 30 skrev at de var heltidsstudenter uten jobb eller omsorgsansvar ved siden av studiene. 
En majoritet etterspurte mappeevaluering av dette emnet i stedet for skoleeksamen.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak