SOS202 - emnerapport 2009 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Sos202 er et innarbeidet kurs ved instituttet, og har gjennomgående fått gode evalueringer i den tiden kurset har blitt kjørt. Kurset er delt opp i tre bolker: Et oppstartseminar på tre dager der studentene får informasjon om hva det er å skrive en bacheloroppgave, et arbeidsseminar hvor studentene arbeider sammen i grupper, og et formidlingsseminar rett før eksamen der studentene legger fram essensen i bacheloroppgavene sine for hverandre og for lærerne. Presentasjon på formidlingsseminar er et studiekrav, og unntak krever sykemelding/legeerklæring. I slike tilfelle må studentene levere et skriftlig sammendrag av oppgaven før formidlingsseminaret. Programmet for våren 2009 var som følger:

Del I: Oppstartsseminar: 
Tirsdag 13. januar kl. 10.15-14.00
Innledning og orientering om bacheloroppgaven 
Presentasjonsrunde 
Innledende gruppearbeid – diskusjon om mulige temavalg og utdeling av tidligere oppgaver 
Orientering om litteratursøking v/ Egil Hamre (12.15-14.00)
Arbeidsoppgave til 14. januar: les den bacheloroppgaven din gruppe har fått

Onsdag 14. januar kl. 9.15 –14.00 
Gruppearbeid om tidligere oppgaver (9.15- 10.00)
Plenum om ulike typer bacheloroppgaver (10.00 –11.15)
Innledning om arbeid med valg av tema og utvikling av problemstilling (11.45-13.00)
Gruppearbeid med utgangspunkt i gitt tema: Utarbeiding av disposisjon (13.00-14.00)
Arbeidsoppgave til 16. januar: skriv ca. 1 side om dine ideer for temavalg. 

Fredag 16. januar kl 9.15 –14.00 
Plenum om gruppeoppgave onsdag: Gruppepresentasjon og diskusjon (9.15-10.00)
Innledning om formelle krav til oppgaven (10.00-10.45)
Gruppearbeid med diskusjon av foreløpige ideer til temavalg (11.00 -12.00)
Plenum om felles problemer (12.30 -14.00)
Arbeid til fredag 30. januar – utfylling av skjema med valg av tema for bacheloroppgaven (Skjema ligger på Studentportalen) FRIST for innlevering: tirsdag 27. januar kl. 14.00.

Del II: Arbeidsseminar – oppstart av skrive – og responsgrupper
Fredag 30. januar kl. 12.15 -16
Innledning om skriving og veiledning. Tildeling av veiledere (12.15-14.00) 
Gruppearbeid - oppstart skrive- og responsgruppene (14.15- 16.00)
Arbeidsoppgave: Ta den første kontakt med veilederen, og arbeid videre med ditt tema.

Fredag 20. februar kl. 12.15-16.00
Skrive – og responsgruppenes andre møte. Tema: Presentasjon av studentenes arbeid så langt. Emneansvarlige deltar i gruppene.

Torsdag 14. mai – Innleveringsfrist for bacheloroppgave

Del III Formidling
Torsdag 4. juni avsluttes arbeidet med et formidlingsseminar. Seminaret går ut på å presentere oppgaven kort for deres medstudenter, og er en god forberedelse til muntlig eksamen. Avsluttes med uformelt samvær. Tidsramme ca. kl.9.15- 15.00.

Eksamen
Sos202 avsluttes med muntlig eksamen. Tidspunkt for denne er satt til 9. og 10. juni. 


Kurset kjøres som en blanding av forelesninger, arbeid i seminargrupper og plenumsseminar. Våren 2009 har kurset gått i seminarrommet på sosiologisk institutt, og vi har avholdt formidlingsseminar i samme lokale. Gisle Andersen og Mette Andersson har vært lærere på kurset. En liten endring fra og med høsten 2008 var at vi innførte et ekstra gruppearbeid med utgangspunkt i et gitt tema. Her ba vi studentene om å utforme problemstillinger, og opplegg for en bacheloroppgave ut fra samme tema. Dette fungerte godt, og studentene fikk et blikk for hvor mange ulike måter man sosiologisk kan tilnærme seg samme tema. 

Strykprosent og frafall

18 studenter leverte inn BA-oppgave, mens 21 eller 22 var oppmeldt til eksamen (jeg får ikke fram medlemslisten i skrivende stund fordi studentportalen legges om…). Et par studenter har deltatt på seminaret i tidligere semester, men fikk først levert oppgaven dette semesteret. 

Karakterfordeling

Av de 18 studentene var karakterfordeling etter muntlig eksamen slik: 2D, 9C, 5B, 2A. Gjennomsnittet er mellom C og B, med median på C. Flere studenter forbedret sin karakter på muntlig eksamen. 

Studieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Studentevaluering av kurset
Vi har kjørt to evalueringer av kurset i vår – en elektronisk som ble lagt ut på studentportalen rett i etterkant av oppstartseminaret, og en papirversjon som ble delt ut til studentene på det obligatoriske formidlingsseminaret. Det gjennomgående inntrykk fra begge evalueringer er at studentene er svært fornøyd med kurset, men at skrive- og responsgruppene som studentene selv skal drive, ikke fungerer særlig godt. 

I. Evaluering av oppstartseminar (7 studenter svarte på det elektroniske skjemaet, svarene er vedlagt på slutten)

Kommentarer til forelesninger: Her mente studentene de fikk god informasjon om hva en bacheloroppgave er, og flere påpekte at det var positivt med en åpen form der studentene kunne stille spørsmål underveis. Det ble også kommentert at forelesningene var korte, grundige og presise og at dette var bra. 

Kommentarer til gruppearbeid: Studentene var her svært positive til gruppearbeidet og til at vi delte ut en liste med (mange) forslag til tema for oppgave som i fellesskap er utarbeidet av ansatte ved instituttet. Det ble også påpekt at studentene likte veiledningen fra lærerne underveis i gruppearbeidet. Utdelingen av gamle bacheloroppgaver som studentene skulle kommentere i grupper ble også trukket fram som svært positivt. Likeledes ble arbeidet omkring oppgitt tema (”Tigging”) trukket fram som lærerikt og en god øvelse i brainstorming og det at et tema kan løses på ulike måter. 

Kommentarer til informasjon på biblioteket: Dette fungerte stort sett greit for studentene, men det etterlyses mer tid til å kunne gå igjennom søkene sine med kursansvarlige. Det ble påpekt at det ble mye informasjon, men lite prøving av det de hadde fått informasjon om. Flere påpeker at informasjonen ble gitt i et høyt tempo og at det kunne være vanskelig å få det med seg, men den viktigste innvendingen var at de ønsket mulighet til å prøve seg etter informasjonen. 

Helhetsinntrykk fra undervisning/seminar de tre dagene i uke 3: Flere av studentene omtaler dette som et ”krasj-kurs” og synes det er bra at de blir tvunget til å starte arbeidet såpass tidlig i semesteret. Oppgaveskrivingen virker mindre skremmende etter kurset. En student ønsker at det hadde vært en-to dager lengre der en kunne fokusert enda mer på individuelt arbeid med problemstilling. Gjennomgående er studentene svært positive både til kursinnhold, seminararbeid og til foreleserne. 
II. Sluttevaluering av hele kurset juni 2009 ( 16 studenter svarte, vedlagt)

Hva var du fornøyd med i oppstartseminaret? Her påpekes mye av det samme som i den første evalueringen, og i tillegg påpekes det at oppstartseminaret virket sammensveisende og motiverende. 

Hva var du ikke fornøyd med ved oppstartseminaret? Skriv i tifelle hva og hvorfor?
4 studenter svarte og alle sa de var svært fornøyd

Har du forslag til forbedringer? Her sier en at man kunne hatt flere muligheter til å se gjennom gamle BA-oppgaver, en påpeker at oppstartseminaret kunne gått over flere dager med kortere bolker, en ønsker seg en uformell sammenkomst etter første seminar, og en ønsker seg litt bedre informasjon før fremføring og muntlig eksamen. 
5 studenter svarte.

Ville du anbefalt studenter som skal ta SOS202 senere å følge oppstartseminaret?
Her svarer 15 studenter ”ja”, og noen ”ja absolutt”. 

Har du deltatt i en skrive- og responsgruppe? Hvis du deltok, hvor mange ganger møttes dere, og hvor mange deltok i gruppen? Hvordan har det fungert for deg?
Her svarte 16 studenter, og erfaringene med skrive- og responsgruppe er varierte. Flere uttrykker skuffelse for at gruppen brøt sammen, og at folk ikke meldte fra når de ikke møtte til avtalt tid. Noen påpeker at det er vanskelig fordi studentene er på ulike steder i prosessen når de møtes, noen kan ha skrevet en side mens andre har skrevet 10-11 sider. En påpeker at hans/hennes gruppe nok gjorde feil fordi de avtalte å møtes for hyppig, og en annen sa at i hans/hennes gruppe ble arbeidet lite konstruktiv og bar preg av sosialt samvær mer enn arbeid. Det er få av studentene som synes dette har fungert optimalt, men likevel er det flere som skulle ønsket at det hadde fungert bedre. 

Har du ideer til forbedringer i forbindelse med organisering og bruk av skrive- og responsgrupper?
En mener det burde vært et bedre opplegg med frister man kunne forholdt seg til. Flere påpeker at dette burde vært obligatorisk, og at flere da ville møtt opp. To ønsker at de selv kan velge hvem de vil jobbe med, og en mener at lærerne i enda sterkere grad bør påpeke betydningen av dette tilbudet. Ellers er det noen kommentarer om at folk bør ta det mer seriøst. 

Har du hatt kontakt med veilederen du ble tildelt? Hvis nei, hvorfor ikke?
Alle påpeker at de har hatt kontakt med veileder

Hva har du vært fornøyd med når det gjelder veiledning?
Her påpekes imøtekommenhet, kritikk, konkrete tilbakemeldinger, god og fruktbar dialog, god hjelp, gode tips til relevante kilder, fint at man fikk tildelt veileder tidlig, at veileder tok seg god tid, grundighet, engasjement. Her er det mye positivt som kommer fram. 

Hva har du vært misfornøyd med når det gjelder veiledning?
16 studenter svarte her. Flere svarer ”ingenting”, og at de er fornøyd. En påpeker ellers at veilederen mente studenten hadde krav på en mindre veiledningstime enn det de ble informert om på oppstartseminar. Andre påpeker at flere møter hadde vært bra, at de savnet mer konstruktiv kritikk, fikk i overkant negative tilbakemeldinger, fikk for lite spesifikk kritikk før helt på slutten, at oppgaven er vinklet for mye etter veileders ønske og at tilbakemeldingen var for utydelig. 

Har du forslag til forbedringer når det gjelder veiledning?
Her svarer flere ”nei”. En påpeker at vi burde sette opp anbefalte frister for når veiledningen burde finne sted i semesteret (dette har vi gjort…). Noen synes veiledere har vært for negative og noen mener han/hun burde vært klarere på hva som er bra/dårlig ”Jeg vil heller ha litt slakt enn en middelmådig oppgave”. Noen ønsker seg flere – fire – veiledninger. Samlet er det tydeligere tilbakemeldinger og ønsket om flere veiledninger som går oftest igjen i forslagene til forbedring. 

Semesteret sett under ett – hvordan har arbeidet med BA-oppgaven vært for deg? Hva er du fornøyd meg? Hva er du misfornøyd med? Hva kunne eventuelt instituttet ha bidratt med for å gjøre arbeidet lettere?
Her påpekes det at arbeidet med BA-oppgaven har vært krevende, men veldig interessant og lærerikt. Noen ønsker seg tidsfrister for antall ord i forhold til veiledningstimer, slik at de kommer fortere i gang. Flere påpeker at de ønsker en offisiell tidsfrist for førsteutkast til veileder, en påpeker at han/hun var overrasket over alt forarbeidet som kreves før skriving. 
Oppsummert er de fleste fornøyd med semesteret, men flere ønsker seg klarere veiledningsfrister og krav som gjør at de kommer raskere i gang med skriveprosessen. 


Oppsummering av innspill

Kommentar til studentevalueringene 

Evalueringene viser at studentene er fornøyd med opplegget i forbindelse med oppstartseminaret. Når det gjelder skrive- og responsgruppene er mange misfornøyde og noen påpeker at dette burde vært obligatorisk. Når det gjelder veiledning er også de fleste fornøyd, mens flere påpeker at man burde hatt klare og felles frister for førsteutkast. Noen mener også at det burde ha vært mer informasjon i forkant av formidlingsseminaret. 

Som lærer på dette kurset i seks semestre er min erfaring at selve kursopplegget fungerer godt. Når det gjelder skrive- og responsgruppene har tidligere emneansvarlige påpekt at dette ikke fungerer optimalt, og Karen Christensen har tidligere foreslått at lærerne bør ta større ansvar for å koordinere opplegget. Min erfaring tilsier at dette kanskje kunne fungert, men at hovedproblemet er at studenten arbeider i ulikt tempo, og at noen er mer interessert i å delta enn andre. Når vi er ferdige med arbeidsseminaret (der de studentene som har krysset av for at de ønsker å delta i skrive- og responsgrupper arbeider i grupper med sine prosjekt mens vi går rundt og lytter og veileder), er det vanskeligere for oss som lærere å kontrollere dette. Vi opprettet egne undergrupper på studentportalen der studentene kunne sende inn manus til egne grupper før møtene. Vi anbefalte også at de ikke burde møtes for ofte, men vi bør antakelig være klarere på dette. Et forslag her kan være at alle skal ha skrevet minimum 5 sider (for eksempel) før gruppen møtes første gang etter arbeidsseminaret. Når det gjelder veiledning kan vi formidle studentenes ønske om tydelighet og konstruktiv kritikk til alle veiledere på instituttet. SOS202 er et kurs hvor de fleste på instituttet er involvert som veiledere, og det sier seg selv at vi som veiledere er noe forskjellige og har ulike arbeidsmetoder. Allikevel bør vi kanskje formidle til alle hvilke frister og krav til veiledning vi anser som sentrale i kurset. For eksempel at førsteutkast til veileder bør leveres ca. 2 uker før innleveringsfrist. 


Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Oppsummering

SOS202 fungerer godt, men det er mulig å forbedre opplegget rundt skrive- og responsgruppene. Samtidig er det individuelle arbeidet med oppgaven og samarbeidet med veileder det sentrale i kurset. Det bør vurderes å ha en møtetid på emneansvarligs kontor etter innlevering og før eksamen, der studenter som er usikre i forhold til formidlingsseminar og muntlig eksamen kan komme og få informasjon. Kursetopplegget er intensivt, og det er lang tid mellom oppstarts- og arbeidsseminar og formidlingsseminar og eksamen. Vi legger ut informasjon fortløpende på studentportalen, men erfaringen er at studentene er usikre på hva som kreves til formidlingsseminaret og hvordan muntlig eksamen foregår. 

Når det gjelder veiledning bør vi sørge for god nok informasjon til alle veiledere om at studentene har krav på tre møter med veileder, hvorav et er det første møtet der opplegg og problemstillinger drøftes. Etter dette har studenten krav på to veiledninger på skriftlige utkast. Vi bør også formidle hva vi anser som gode frister når det gjelder veiledning, og særlig i forhold til når førsteutkast bør være inne. 


Mette Andersson, 25. juni 2009