GRE104 - emnerapport 2005 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Disse to kursene utgjør semester nr. 2 i greskstudiet, og tilsvarer det tidligere grunnfagstillegget. Tidligere ble undervisningen i disse emnene gitt parallelt. Dette semesteret ble undervisningen i gre103 konsentrert i første del av semesteret, og gre104 i annen del av semesteret. Erfaringene med dette var positive, både for lærer og studenter, og ordningen vil antagelig bli videreført.

Evaluering av gre103 finner sted i form av skriftlig eksamen, og gre104 i form av muntlig eksamen. Dette fungerer tilfredsstillende.

Strykprosent og frafall

Se FS-rappoert

Karakterfordeling

Se FS-rappoert

Studieinformasjon og dokumentasjon

Har fungert uten problemer.

Tilgang til relevant litteratur

Høsten 2005 var de bestilte bøkene på plass på Studia i tide, og i nødvendig antall

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forhold

Det var avsatt to dobbelttimer i uken i fjorten uker til tekstlesning i hvert av de to emnene. Siden emnene ble lest intensivt etter hverandre, ble disse disponert som fire dobbelttimer til gre103 i første del av semesteret, og fire dobbelttimer til gre104 i annen del av semesteret. Som del av undervisningen i gre103 ble det i tillegg gitt en dobbelttime i oversettelse til gresk annenhver uke. Totalt tilsvarte undervisningen altså ni timer ukentlig.

Undervisningens omfang var større enn det tidligere har vært ressurser til, men ikke større enn det som bør være minimum i et fulltidsstudium i språk på dette nivået. Et økt timetall gjorde det mulig å gjennomgå størstedelen av pensum i timen, noe som tidligere ikke har vært mulig. Denne tettere oppfølgningen av studentene gav også bedre resultater enn man ellers kunne ha forventet. 

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Ingen av de utleverte evalueringsskjemaene ble returnert. Dette er ikke egnet til å overraske, siden anonymiteten på så små fag er fullstendig illusorisk. På den annen side gir små grupper mulighet for en fortløpende faglig dialog med studentene, og den har fungert fint.

Oppsummering av innspill

På emner med mindre enn 5 studenter virker det nokså meningsløst å dele ut evalueringsskjemaer til studentene. Dette viser da også svarprosenten på emnene GRE103 og 104.  Anonymiteten er på disse kursene helt illusorisk. Vi har i stedet en kontinuerlig dialog om kursets innhold og fremdrift på forelesningene. 

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

De filologiske emnene på 100-nivå (GRE/LAT103 og 104) trenger åpenbart mer tid enn de dimensjonerte to timene i uken. På denne tiden kommer man ikke gjennom pensum og studentene får inntrykk av at dette ikke er noe heltidsstudium. Et gjennomgående problem er at studentene tar mye mer enn de anbefalte 30 sp i semesteret. Ved en inkurie ble det gitt dobbelt så mye undervisning i gresk dette semesteret (4t per kurs). Det viste seg meget vellykket