TPBAANA - emnerapport 2009 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Praktisk gjennomføring gikk bra. 

Strykprosent og frafall

Av 16 studenter som møtt til eksamen strøk ingen (Strykprosent 0%). 

Karakterfordeling

Karakter	A	2 studenter
		B	5
		C	5
		D	1
		E	3

Studieinformasjon og dokumentasjon

Studentene fikk informasjon om kurset på den første forelesningen.

Tilgang til relevant litteratur

Anbefalt litteratur og pensumbøkene ble presentert til studentene av emneansvarlig muntlig og skriftlig.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Lokaler og undervisningsutstyr er gode.

Andre forhold

-

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Kun 4 studenter av 16 stk deltok i undersøkelsen. Så dvs at svarprosenten lav. Etter studentene var arbeidsmengden på kurset passelig. Og studentene var relativt fornøjde på forelesningene og deres pedagogisk nivå.

Oppsummering av innspill

Eksamen gikk stort sett ganske bra, og det var ingen stryk. 

Ev. underveistiltak

Ingen spesielle tiltak

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Studentenes timeplan er tett, så det vanskelig å gjøre noe med timeplan. Og opplegget skal være stort sett det samme også neste år.