ALLV304 - emnerapport 2009 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

«Modernitetens Prosa». ALLV202, ALLV303, ALLV304. 
Ingen vesentlige problemer. Det store studentantallet førte riktignok til litt plunder. Se kommentar under ”lokaler og utstyr”.

Strykprosent og frafall

Ingen stryk. Liten diskrepans mellom antall oppmeldte og antall møtt til eksamen.

Karakterfordeling

ALLV202: A: 6, B: 7, C: 7. Snitt: B. 
ALLV303 (forelesning): A: 2, B: 4, C: 1. Snitt: B.
ALLV303 (hjemmeeksamen): A: 0, B: 3, C: 3, D: 1. Snitt B/C
ALLV304 (hjemmeeksamen): C: 2. Snitt C

Studieinformasjon og dokumentasjon

Det store oppmøtet og den gode gjennomføringen tyder på at studieinformasjonen har vært god.

Tilgang til relevant litteratur

OK.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Hovedproblemet ved gjennomføringen av kurset var at studentantallet var for stort til det tildelte seminarrommet. Dette førte til at seminaret måtte bytte rom flere ganger i løpet av semesteret. Administrasjonen var imidlertid meget behjelpelig med å løse romproblemene.

Andre forhold

Ingen merknader.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

30 evalueringsskjema analysert av studiekonsulent. Oppsummering: Godt og interessant utvalg av bøker med god tid til å fordype seg i hvert verk. Gode forelesninger med engasjerte og inspirerende forelesere. God oppfølging i forbindelse med skriving av semesteroppgave på 200-nivå. 

Oppsummering av innspill

Flere påpeker at det høye studentantallet gikk ut over seminarmodellen. Noen gir uttrykk for at de ikke er fornøyd med teoriboken (Bradbury og McFarlane) og at enkelte av tekstene i kompendiet var for vanskelige. Noen foreslår at man i forelesningene kunne ha lagt større vekt på kompendiet.

Ev. underveistiltak

Ingen merknader.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Antall oppmeldte studenter var 53, hvilket oversteg det forventede antallet med over 100%. Selv om det store oppmøtet var gledelig, medførte det at det ble umulig å gjennomføre kurset som et seminar. Likevel forsøkte vi å holde en diskusjon på slutten av hver seanse, men denne ble tonet ned utover i semesteret, da den ikke fungerte særlig godt. 
Når det gjelder pensumboken, ble den valgt av visse pensumtekniske grunner. Vi kan konkludere med at Bradbury og McFarlanes bok i fremtiden bør byttes ut med Mattei Calinescus innføringsbok i modernismen, som har vært benyttet ved et lignende kurs tidligere. Det er også mulig å revidere kompendiet noe slik at det knyttes tettere opp mot forelesningene.
Alt i alt må imidlertid kurset sies å ha fungert svært bra.