OD2BIM - emnerapport 2009 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Uproblematisk, i prinsipp.

Strykprosent og frafall

Lav/ingen

Karakterfordeling

OK - Stor andel B og C.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Hva menes? MiSide brukes aktivt, men er ikke lett å bruke. Dette stemmer med vurdering fra ekstern programsensor, som også hadde problemer med funskjonalitet i MiSide.

Tilgang til relevant litteratur

Greit

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Ofte rot i auditoriet og trøbbel med pålogging (folk har glemt avlogging)

Andre forhold

Dårlig luft i både Aud 1 og Aud 2.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Greit, men svar fra få studenter.

Oppsummering av innspill

Helt enig i studentenes påpekning av at faget er spredt over for lang tid. det gir ikke sammenheng og er pedgogisk uheldig.

Ev. underveistiltak

Tatt tak i en del faglige problemstillinger ved FS-ene på vår 09.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

OK tilbakemelding. I samsvar med vår oppfatning.
 At faget er spredt over 2,5 semester er et vesentlig problem. Bør vurdere behovet for samordning med propedeutikk på enkelte områder. Faget er ikke (alltid) er støttefag for praktisk propedeutikk. Bør være mer samlet, tidsmessig.