OD3PRO-K4 - emnerapport 2009 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Det er mangel på kvalifiserte lærere og egnede pasienter.  Klinikklokalene er ikke spesielt velegnede (plassmangel) dårlig utstyr mht roterende instrumenter

Strykprosent og frafall

alle studenter har bestått det kliniske kurset  

Karakterfordeling

6 studenter ikke bestått ved eksamen i faget i 8.semester

Studieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

se over 

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

God gjennomføring av studentvurderingene  

Oppsummering av innspill

Stort læringsutbytte, stor arbeidsbelastning, mangelfull lærerstøtte, mangelfullt kvalifiserte lærere, mye venting, uegnede pasienter, 

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Det må arbeides videre med å rekruttere kvalifiserte lærere og skaffe flere og egnede pasienter
Det synes å være foor få lærere spesielt ved begynnelsen av klinisk tjeneste.
Detr er store utfordringer i faget mht studiekvalitet