PED395 - emnerapport 2009 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Dette studieåret har studentene jobbet med masteroppgaven. Det har vært arrangert to samlinger på høsten og én på våren, der studentene har lagt fram arbeidet sitt. Disse samlingene har ikke vært helt vellykket. Gjennom studentevaluering og samtale med studentene har det kommet fram forslag til hvordan samlingene i det andre studieåret i masterprogrammet kan forbedres.

Strykprosent og frafall

Strykprosent og frafall
Det har vært en del frafall i løpet av året. Sykdom har vært en viktig grunn. Flere studenter har ikke rukket å levere i tide, dvs. med sensur i vårsemesteret. Noe av problemet er nok at det i for liten grad har vært lagt opp til forpliktende frister for ferdigstilling av deler av masteroppgaven.

KarakterfordelingStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Studentene er fornøyd med å ha egen lesesal, men de er ikke fornøyd med kvaliteten på møbler og utstyr på lesesalen i 3. etasje, Christies gt. Stolene er dårlige, og maskinparken er svært dårlig.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Det har vært en rekke diskusjoner der studentene og koordinator har diskutert studieopplegget, først og fremst på de felles tirsdagslunsjene. I tillegg er det gjennomført studentevaluering ved slutten av studiet. Både diskusjonene vi har hatt og refleks-vurderingen har sett på hele masterforløpet. Refleksevalueringen ble lagt opp med tanke på å få fram kritiske kommentarer fra studentene og forbedringspotensial for studiet.

Oppsummering av innspill

Studentene har ulike oppfatninger om nytten av mastersamlingene, der de har lagt fram prosjektene sine. De fleste har imidlertid vært negative. Den ene samlingen der flere lærere var inne blir vurdert som positiv. Det var også den siste, der de hadde mer substans å legge fram enn det de hadde i høstsemesteret. 
Studenten er kritiske til måten nettbasert opplegg i de IKT-baserte modulene.
Studentene mener at det er store forskjeller mellom tilbakemeldingene de får fra ulike lærerer, noen får grundige tilbakemeldinger, andre mer summariske, som ikke gir retning for læring.
Studentene savner å bli mer inkludert i det de betegner som det bredere pedagogiske fagmiljøet. De savner kontakt med flere tilsatte og kjennskap til forskningen som skjer i miljøet.

Ev. underveistiltak

For å bedre kommunikasjonen mellom koordinator for campusmaster-programmet ble det arrangert felles lunsj med studenten på tirsdager i vårsemesteret.
Det ble også tatt initiativ til felles diskusjonskvelder for bachelor- og masterstudenter én gang i måneden
Opplegget for mastersamlingene tatt opp med studentene. Innspill om hvordan de kunne legges opp ble innhentet og opplegg for siste samling ble planlagt sammen med studentene.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

For å bedre framdriften bør det vurderes å ha klarere struktur på flere områder:
•	hva masteroppgaven skal/bør/kan inneholde
•	hvordan den skal jobbes ut: utvikling av de ulike delene
•	når utkast til delene skal være ferdig
•	noen klare milepæler for når for eksempel data bør være samlet inn, første utkast av hele oppgaven bør foreligge, osv.
Kanskje bør det arrangeres en samling med veilederne i starten av høstsemesteret for å utvikle felles praksis med tanke på å bedre framdriften og bedre veiledningen allment.
Når det gjelder ønsket om større grad av inkludering i fagmiljøet, så er det noe som må tas opp med fagmiljøet samlet.Det kan også være noe å hente ved å ta noen initiativ for å utvikle studentkollektivet som læringsarena. Her kan vi tilsatte gjøre noe, men mye vil måtte ligge hos studentene selv. Det vi imidlertid kan gjøre er å markere betydningen av et støttende og utfordrende studentmiljø for alles læring. 
For neste masterkull (starter høst 2009) er kritikken mot de IKT-baserte modulene tatt hensyn til. Pedagogisk filosofi blir undervist. Det samme vil sannsynligvis gjelde metodemodulen våren 2010.