SOS340 - emnerapport 2009 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Undervisningen ble i hovedsak gjennomført etter planen, og var delt i to bolker. Den første del av 340 er rettet mot mye masterstudenter (og studenter som av ulike grunner ikke gjennomfører sos340 i sitt første semester). Denne gangen var det bare nye masterstudenter som deltok. Det var 8 som deltok (av 9 opptatte studenter). Hovedmålsettingene med sos340 er å oppøve studentenes grunnleggende ferdigheter i prosjektdesign; formulering av problemstillinger, valg av perspektiv/teori og metode, presentasjon av aktuell forskningslitteratur og drøfting av etiske problemstillinger. Dette ble gjort gjennom innledninger om kravene til masteroppgaven og prosjektbeskrivelsen, innføring i prosjektdesign, utvikling av problemstillinger, teori/begreper og metodevalg. Instituttets forskningsprofil ble også presentert. I tillegg kom en representant fra NSD og ga informasjon om datatilbud og personvernombudets arbeid. Studentene fikk også en orientering om litteratursøk og bibliotekets tilbud. Referanser og kildebruk ble også diskutert, og det ble organisert et eget Endnote kurs for deltakerne (pluss øvrige masterstudenter som ønsket slik innføring). En samling var i tillegg viet etiske problemstillinger. Hovedtyngden i opplegget var likevel arbeid med studentenes egne prosjektideer både i grupper og plenum. Studentene hadde mulighet til å levere utkast tre ganger, og dette ble benyttet av henholdsvis  6, 8 og 6 studenter. Alle studentene leverte utkast minst en gang. I alt var det 8 samlinger (eksklusiv Endnote kurset).  Oppmøtet var godt (6-8 stk) med unntak av en samling (20/1) da undervisningen av en eller annen grunn ikke var registrert på kalenderen på Min Side og bare 5 deltok. 

Samtlige av deltakerne leverte prosjektskisse (studiekravet på emnet) innen fristen. I tillegg leverte også 6 andre semestersstudenter som ikke fikk levert sine skisser semesteret før og en tidligere hovedfagsstudent som skal gå i gang med oppgavearbeidet nå, skisser våren 2009. På bakgrunn av skissen, fikk studentene tildelt veileder for arbeidet med prosjektbeskrivelsen. Dette ble gjort av instituttleder og undervisningsleder.

Den andre delen av seminaret var for studenter som skulle levere prosjektbeskrivelse våren 2009.   I denne delen av seminaret var det 7 studenter som meldte seg, og 6 studenter som fulgte hele seminaret ved å levere utkast to ganger. Dette var 5 andre semesterstudenter og 1 førstesemester student. Målet med denne delen av seminaret er å bidra til å ferdiggjøre prosjektbeskrivelsene og være et supplement til den individuelle veiledningen. I og med at det viste seg at opprinnelig opplegg for denne delen (fra sent april og ut semesteret) kolliderte med undervisning på sos303, sos301 og essayinnlevering i valgemnene, ble opplegget forskjøvet. Det ble holdt 3 samlinger (27 mai, 3 juni og 10 juni). Det første møtet handlet om status i arbeidet og hva som var behovene framover, det andre møte ga deltakerne anledning til å leverer notat med etiske betraktninger og få dem kommentert av emneansvarlig og Ørjar Øyen (som har hatt undervisningen i etiske problemstillinger i første del), og et siste møte var en diskusjon av prosjektbeskrivelsesutkast en uke før fristen. Her kommenterte deltakerne en av de andres utkast, og alle fikk kommentarer fra emneansvarlig og stipendiat Kristoffer Vogt. 

Strykprosent og frafall

Totalt oppfylte alle de nye masterstudentene som deltok studiekravet ved å levere utkast/ prosjektskisse. Kullet opptatt våren 2009 er dermed i rute. Når det gjelder kullet opptatt høsten 2008 er det fortsatt noen studenter som ikke har levert skisse. Ingen av disse har fulgt opplegget på sos340.

Totalt leverte 17 studenter prosjektbeskrivelse i løpet av våren 2009. To leverte tidlig i semesteret (en hadde strøket høsten 2009, mens den andre var i sitt 3 semester på studiet og ønsket å komme raskt i gang). 

To (minst) oppmeldte studenter leverte ikke prosjektbeskrivelse. Begge disse tar sikte på å skrive prosjektbeskrivelse tidlig høst 2009, og begge har ikke fulgt opplegget på sos340 mer enn sporadisk. 

Karakterfordeling

Prosjektbeskrivelsen evalueres med godkjent/ikke godkjent, og spørsmålet om bruken av karakterskalaen er dermed ikke aktuelt. 

Studieinformasjon og dokumentasjon

Den skriftlige informasjonen til studentene har i hovedsak blitt gitt gjennom studentportalen. All nødvendig informasjon om emnet (frister, program, overhead brukt på forelesningen og utkast) har blitt lagt ut der. For dokumentasjon se studentportalen. I tillegg til meldinger på studentportalen har studentene også fått tilsendt informasjon som e-post når det har vært informasjon av spesiell karakter og nødvendig med særlig oppfølging av enkeltstudenter.

Tilgang til relevant litteratur

Litteraturen på emnet har vært tilgjengelig på Studia, og emneansvarlig har ikke hørt om noen som har hatt problemer i den sammenheng.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forhold

Ressursene som har vært knyttet til emnet har vært stort sett bra. I del I var emneansvarlig alene om undervisning (dette skyldes permisjon og uforutsette omstendigheter). Det er ikke ideelt siden det blir mindre varierte kommentarer på den måten. Men med 8 deltakere var det forsvarlig – siden diskusjonene i det vesentlige kunne foregå i plenum. I del II har etter planen flere deltatt i kommenteringsarbeidet, og dette har gjort det mulig å gi mer detaljerte kommentarer på utkastene som studentene har levert.	

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Metode og resultat fra studentevalueringer
Den første delen av emnet – prosjektutviklingsdelen ble evaluert ved utdeling av et spørreskjema som studentene besvarte anonymt. De 8 studentene som var til stede fikk utdelt skjemaet på den siste samlingen. 4 av disse skjemaene ble returnert til emneanvarlig. De som svarte var fornøyde med opplegget generelt, og jeg har ingen indikasjoner på at det ikke var tilfelle med de som ikke svarte. Det kan en selvsagt ikke vite, men inntrykket var at de ikke hadde forslag til forbedringer og dermed ikke prioriterte å levere tilbake skjemaet. De som svarte var svært godt fornøyd med opplegget. Det som de mener er viktigst på seminaret er muligheten til å levere utkast og få kommentarer fra emneansvarlige, og når det gjelder innholdet er de jevnt over fornøyd. Det er imidlertid flere utfordringer med et slikt seminar, og disse kommer fram i sitatene under:

- Jeg synes at seminarene har vært svært nyttige, og de har sørget for at jeg har kommet godt i gang med skissen. Men ettersom vi også har svært mye å gjøre i andre emner, skulle jeg ønske det var færre timer med seminar i løpet av en uke. 6 timer var litt mye. 

- Det viktigste for min del har vært å tvinge seg selv til å dele med andre det en jobber med, selv om det ikke er et produkt man er sikker på eller fornøyd med. Ellers blir man fort alene. Selv om diskusjonene på seminaret ikke alltid har vært like givende, så har dette vært et godt grunnlag for også å snakke sammen om prosjektene utenfor seminarene. Når man har blitt kjent med andre studentene og prosjektene deres er det lettere å snakke om disse tingene på pauserommet og lignende.  

Det første sitatet illustrerer at sos340 ”konkurrerer” med andre emner, og denne våren startet annen undervisning tidlig og intensivt slik at det var mange timer pr uke i januar. Det andre sitatet illustrerer kjernen i problemet med å utvikle et seminar der tekster kommenteres og utvikles, samtidig viser sitatet også at det å bli kjent med hverandres arbeid har ringvirkninger utover opplegget på sos340.
 
SOS340del II ble diskutert med studentene på den siste samlingen. På grunn av tidsmangel var dette en kort diskusjon, men tilbakemeldingen var at seminaret for de som deltok var et viktig bidrag til å bli ferdig med prosjektbeskrivelsen. Det var nyttig å få innspill på utkast og ha noen frister i dette arbeidet. Studentene opplevde det imidlertid som om seminaret kom for sent. De synes det var synd at de ikke hadde kommet mer i gang med prosjektbeskrivelsene siden dette jo er svært viktig for gjennomføringen av masteroppgaven.  

Oppsummering av innspill

Kommentarer 
Opplegget for sos340 del I fungerer jevnt over bra. Studentene deltar og opplegget bidrar til at førstesemester studentene kommer i gang med å tenke problemstillinger og masteroppgave tidlig i studiet. De får også trening i å levere utkast og diskutere hverandres arbeid, men det er en utfordring å få dem til å fungere som et faglig fellesskap. Innholdet i seminaret er godt innarbeidet, og oppleves å dekke behovene de har i denne fasen.  Det er imidlertid svært ulik kvalitet på prosjektskissene, og det er varierende hvor godt utgangspunkt disse gir for studentenes utvikling av masteroppgaveprosjekter. Et hovedpoeng med skissene er at de raskt skal få tildelt en veileder i arbeidet med prosjektbeskrivelsen og slik sett fungere dette. Samtidig er ikke kvaliteten på skissene like god, og mange klarer ikke å bestemme seg for et masteroppgaveprosjekt i løpet av de første månedene på studiet. Her har vårt opplegg en del svakheter. Vi håndterer ikke skifte av prosjekt (og av og til veileder) underveis like godt, men her må også studentene ha et selvstendig ansvar for å varsle om endringer. 

Studentene tildeles en veileder i arbeidet med prosjektbeskrivelsen, og det er avsatt 10 timer til dette arbeidet. Inntrykket er at flere av studentene i liten grad klarer å nyttiggjøre seg dette tilbudet gjennom semesteret, men at veiledningen blir sentrert rundt innlevering.

Dette var andre gang vi organiserte sos340 del II (i fjor høst var det bare to studenter som leverte prosjektbeskrivelser til fristen og han fikk et individuelt tilbud). For de studentene som deltok, oppfatter jeg det slik at opplegget fungerte godt. Det var imidlertid sent i semesteret, og det var kort tid til å forbedre utkastene. Det kom også tydelig fram at flere av disse studentene hadde hatt for liten tid til å benytte seg av tilbudet om veiledningstid hos veileder tidligere i semesteret og at arbeidet med prosjektbeskrivelsen var blitt ”liggende” mens annen undervisning ble gjennomført. At semesteret for øvrig har vært travelt og fullt besatt med undervisning, betyr dermed at arbeidet med prosjektbeskrivelsen for mange studenter lett kommer i andre rekke. Deltakelsen på sos340 del II (6 av potensielt ca. 13 studenter) var også relativt dårlig. Dette kan ha mange årsaker. Det kan ha vært fordi undervisningen var lagt så seint i semesteret at de ikke kunne delta. Noen tilbakemeldinger tyder på at de allerede hadde startet i lønnet arbeid. Det kan også være uklart for studentene hvilken status dette tilbudet har i forhold til den individuelle veiledningen. Om de oppfatter den individuelle veiledningen de har som tilstrekkelig, er dette etter min oppfatning ikke noe problem. Samtidig kan også mangelen på deltakelse skyldes at studentene ikke opplever at det foregår noe viktig i felles regi, at opplegget er for dårlig, og at de tror det er lett å få godkjent prosjektbeskrivelse uansett kvalitet. Et slikt rykte er problematisk både fordi prosjektbeskrivelsen er svært viktig for å ha en god plan for masteroppgave arbeidet, og fordi det å utvikle faglige fellesskap blant studentene (som sos340 kan være et bidrag til) er viktig for å gjøre arbeidet med masteroppgaven lettere. 

Ved siste evaluering av emnet ble det nevnt som en utfordring å heve kvaliteten på prosjektbeskrivelsene. Dette er fortsatt en betydelig utfordring. Selv om mange av prosjektbeskrivelsene holder et godt nivå, er det for mange skisser som har lav (men tilstrekkelig) kvalitet. Et bedre arbeid i denne fasen kan gjøre flere studenter bedre rustet når de skal ta fatt på masteroppgavearbeidet. Her har vi flere utfordringer. En av disse er å få studentene til å nyttiggjøre seg tilbudet vi har på en bedre måte. Særlig gjelder dette veiledning underveis det første året på master. En annen utfordring er å få studentene til å prioritere arbeidet med prosjektbeskrivelsen det første året. Et bidrag her kan være en bedre samkjøring av sos340 med det andre studieopplegget på master, og den planlagte blokkundervisningen til høsten er et svar på denne utfordringen.   

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak