KUVI101 - emnerapport 2005 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

På KUVI101 gjennomføres regulære forelesninger, metodekurs inkludert oppgaver tilpasset de ulike emnene samt kollokvier. Metodekurset består av relevante metoder i faget - skriftlige metoder, muntlige metoder, visuelle metoder og kvalitative intervju metoder.  Det gjennomføres praktiske oppgaver knyttet til de ulike metodeemnene. Eksamensformen består av gruppeoppgaver med karakterene bestått/ikke bestått. I tillegg utføres individuell muntlig eksamen.

Strykprosent og frafall

34 studenter har vært oppmeldt, 21 studenter har møtt. Strykprosent - 0. 

Karakterfordeling

Gjennomsnitt karakter: C

Studieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteratur

Tilgang på relevant litteratur har vært tilfredstillende.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Lokaler og undervisningsutstyr har vært bra.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Studentenes evaluering viser at mange studenter har vært misfornøyd med gjennomføringen av emnet. Dette beror til dels på at for mange lærere har vært involvert i faget uten tilstrekkelig samkjøring mellom de ulike foreleserne. En mer utdypende informasjon informasjon over emnets innhold, intensjon og organisering synes også påkrevd. Når det gjelder metodekurs følger dette mønster fra tidligere semestre, men kurset bør sannsynligvis komprimeres noe, slik at det får en mer fokusert form. 
Flere av foreleserne - ansvarshavende - innkludert, har ikke undervist på dette nivået før, og har derfor hatt problemer med å tilpasse seg studentens nivå. Flere av studentene savner undervisning i kulturformidling, men dette er et tema som er tatt ut av kurset, men ved en misforståelse er dette ikke blitt strøket av emnebeskrivelsen.
Ulike hjelpemidler som overhead og power point har vært benyttet. Tema og litteraturhenvisninger har vært lagt ut på studieportalen for hver forelesning. Flere studenter har klaget på at den obligatoriske gruppeoppgaven har tatt for lang tid. Dette er vanskelig å forstå all den tid oppgaven er en del av eksamen. Studentene har også hatt stor frihet til å organisere arbeidet med den. De har hatt tilbud om flere veiledninger, kun to av disse har vært obligatorisk. Det har vært krav om å føre loggbok i forbindelse med oppgaven. Dette er delvis gjort for å følge prosessen i arbeidet og for å kontrollere at alle studentene i gruppen har bidratt like mye. Ved gjennomgang av oppgaven viste det seg at enkelte studenter hadde i stor grad overlatt arbeidet til andre i gruppen. Individuell muntlig eksamen er nødvendig all den stund den obligatoriske oppgaven kun bedømmes med bestått/ikke bestått.
Konklusjon: KUVI101 bør evalueres av fagansvarlige med henblikk på undervisning og organisasjon av faget.