ODO-EMBR/06 - emnerapport 2009 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Praktisk gjennomføring gikk bra.

Strykprosent og frafall

Alle studentene som leverte hjemme eksamen bestått eksamen. Strykprosent
altså 0%.

Karakterfordeling

Studenten fikk ikke karakter, men bestått/ikke bestått.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Studentene fikk informasjon av kurset i begynnelsen av kurset muntlig og skriftlig.

Tilgang til relevant litteratur

Studentene fikk vite pensumlitteratur i begynnelsen av kurset.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Lokaler og undervisningsutstyr er gode.

Andre forhold

-

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Kurset gikk stort sett bra.

Oppsummering av innspill

Kurset gikk stort sett bra. Og ingen fikk stryk i eksamen.

Ev. underveistiltak

Trenges ikke.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Kurset kan ha omtrent like opplegg neste gang.