DIKULT104 - emnerapport 2009 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Våren 2009 var første gang kurset kjørte i nåværende form, og undervisningen fulgte de tre linjene angitt i navnet; historie, teori og praksis. Tre faglærere foreleste på kurset. Kurset hadde fire forelesningstimer i uken, to med vekt på historie og teori, to med vekt på praktiske øvelser. Strukturen på kurset fungerte fint.

Strykprosent og frafall

Det bemerkes at samtlige faglærere opplevde denne studentgruppen som uvanlig sprikende i fht engasjement og modenhet, og karakterfordeling/strykprosent må ses i forhold til dette.

KarakterfordelingStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteratur

Tilgang til pensum var god, men pensum for del 2 og 3 var relativt dårlig tilpasset nivå og opplegg for øvrig. Det legges opp et nytt og mer strukturert pensum til disse delene for våren 2010.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Ok.

Andre forhold

Veldig positivt at vi fikk anledning til å besøke VilVitesenteret og studentene fikk delta på kurs i robotprogrammering. Studentenes tilbakemeldinger på dette var entydig positive, og foruten faglig inspirasjon var det også et godt tiltak for å øke gruppefølelsen på kurset.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Studentevaluering av kurset spriker veldig, fra noen som fant kurset veldig interessant, midt på treet, til lite interessant; fra godt til dårlig utbytte av forelesninger, fra positiv opplevelse av praktiske oppgaver til opplevelse av øvelsene som ”tull”. Det må bemerkes at engasjement og modenhet også sprikte veldig i denne studentgruppen, noe som gjenspeiles i eksamenskarakterer/strykprosent. 
Mange av studentene har bemerket at kurset har hatt engasjerte forelesere og god kommunikasjon mellom forelesere og studenter. 
Samtlige studenter var positive til besøk på VilVite senteret, datahistorisk vandring hos/ved IT-avdelingen, og visning av filmer i tilknytning til faget. 

Oppsummering av innspillEv. underveistiltak

Kurset ble evaluert fortløpende, og forelesere hadde god dialog med studentene, noe flere av tilbakemeldingene også bemerker. En del studenter opplevde et sprik mellom forelesning og pensum, og pensum ble noe justert underveis i en av kursets tre deler.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Det har som nevnt vært store variasjoner i studentevalueringene, samt store variasjoner i studentgruppen. Slike variasjoner vil alltid forekomme, men det er likevel en del tilbakemeldinger vi må ta hensyn til neste gang kurset kjøres. To overordnede problemer er relatert til pensum og undervisning. 
Pensum fungerte greit i datahistorie, men mindre greit i de to andre delene. Det er viktig at studentene er trygge på hva som er pensum, hvilken rolle pensum spiller i kurset og hva de vil bli testet i til eksamen, samt at de vil kunne sette seg inn i stoffet dersom de er borte fra en forelesning. 

En del studenter bemerket at det var dårlig sammenheng mellom pensum og forelesninger. Dette er et kurs på 100-nivå, og det forventes ikke at studentene har bakgrunn verken i teori eller praksis. Hensikten med kurset er å gi studentene en ”plattform” innen digital kultur, der de blir kjent med et bredt spekter av tema, problemstillinger, sentrale teoretikere og programmeringsstrukturer, og det er derfor viktig at undervisningen forholder seg til pensum mer enn å ”utvide” i fht pensum i dette kurset. Det er også viktig å legge opp undervisning og eksamen på en slik måte at studentene opplever en sammenheng mellom disse.
Når kurset kjøres våren 2010 vil et nytt og mer passende pensum være på plass for alle deler av kurset, og undervisning og pensum må ha en god sammenheng.