RELV102 - emnerapport 2010 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Det meste av undervisningen (forelesninger) ble gjort av den faste staben, mens noen forelesninger og all gruppeundervisning/obligatorisk oppgavekurs ble utført som pliktarbeid ved en stipendiat. Pga. noen ukers sykefravær måtte emneansvarlig ta over en del av det praktiske arbeidet med organiseringen av oppgavekursene, og antallet timer gruppeundervisning måtte reduseres noe. Kurset ble likevel gjennomført på en tilfredsstillende måte med minimal ulempe for studentene. 

Strykprosent og frafall

Her regner jeg med at andre skaffer tallene.

Karakterfordeling

(Tallene fra i fjor er satt i parentes etter årets tall):
A : 9 (5)
B : 9 (10)
C : 19 (19)
D : 21 (12)
E : 13 (13)
F : 8 (4)
Totalt 79  fullførte eksamen (63), 71 (59) bestod eksamen

Studieinformasjon og dokumentasjon

Ved orienteringsmøte, muntlig i forbindelse med forelesninger/gruppeundervisning og bruk av Min Side.

Tilgang til relevant litteratur

Ingen problemer meldt.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Har fungert tilfredsstillende.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Ingen evaluering høst 2009. 

Oppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

På bakgrunn av 2008-studentevalueringen ble undervisningstilbudet (antall forelesninger) noe utvidet i 2009 og holdt på samme økte nivå i 2010, med unntak av gruppeundervisningen der tilbudet måtte reduseres med en dobbeltime pr. gruppe pga sykdom. For studentene kan det være en fordel å øke antallet noe mer, men det forutsetter ressurser/lærekrefter. Både samtaler med studenter og 2008-evalueringen tyder på at oppgavekurset er et viktig pedagogisk virkemiddel. Samtidig er denne undervisningsformen i praksis betydelig mer tidkrevende for læreren (stipendiat) enn normtallene for timeregnskap forutsetter. Til dette semesteret ble en av bøkene på pensum skiftet ut. Også et par andre bøker vurderes utskiftet, men gode erstatninger er foreløpig ikke funnet.