SOS202 - emnerapport 2010 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

SOS202/Emneevaluering

Alf Gunvald Nilsen

A)Faglærers vurdering av gjennomføring

a1) Praktisk gjennomføring

Kurset ble gjennomført på en effektiv og profesjonell måte, uten vanskeligheter, og med svært godt faglig og administrativt samarbeid mellom de to kursansvarlige.

Strykprosent og frafall

Det var ingen som strøk på bacheloroppgaven.

Av 16 påmeldte var det 11 som gjennomførte. Dette kan ikke anses å være et uvanlig stort frafall fra bacheloroppgaven.

Karakterfordeling

Gjennomsnittskarakteren var B. Dette er over gjennomsnitt, og kan forstås som et uttrykk for at kurset har fungert bra.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Det var ingen klager fra studentenes side mht. Informasjonsflyt og dokumentasjon.

Tilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Lokaler og undervisningsutstyr holdt god standard.

Andre forhold

Ingen bemerkninger.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Studentene er jevnt over svært fornøyde med gjennomføringen av kurset. Ingen sterke innvendinger eller negative bemerkninger.

Oppsummering av innspill

Studentene er generelt meget positivt innstilt til kurset, og ser på det som en støtte av avgjørende viktighet i arbeidet med bacheloroppgaven. 

Ev. underveistiltak

Ingen underveistiltak, men noe omrokkeringer av tidspunkt osv. for å tilpasse seminarer til studentenes behov.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Kurset er helt klart svært viktige for studentenes arbeid med bacheloroppgaven, og må i så mate sees på som et svært vellykket og sentralt tiltak fra instituttets side. Det faktum at vi fikk gode resultater og gode tilbakemeldinger for høsten 2010 tyder også på at gjennomføringen også denne gangen holdt et tilfredsstillende nivå. Det var noe problemer med å få en av skrive- og responsgruppene til å fungere. Dette er et vedvarende problem ved dette kurset, og det er vanskelig å tenke seg hva som kan gjøres for å rette på dette. Kurset vil bli gjennomført på samme måte våren 2011.