OD3PRO-K4 - emnerapport 2010 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Mangel på egnede pasienter til klinikkundervisningen.

Strykprosent og frafall

Høstsemesteret i undervisningen er ikke avsluttende. Ingen stryk i denne fasen av undervisningen.

KarakterfordelingStudieinformasjon og dokumentasjon

Info gjennom "Min side" fungerer bra 

Tilgang til relevant litteratur

i.a.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Mangel på egnede pasienter. 

Andre forhold

Manglende kalibrering/kompetanse hos en del kliniske lærere.  peridoevis for få lærere.  Resulterer i lang ventetid og manglende progresjon i studentenes behandlingssekvens

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

ca. 50% oppslutning.  Virker som det er vanskelig for respondentene å skille mellom 2faget" og den kliniske undervisingen.

Oppsummering av innspill

40% angir at de ikke har fått tilbakemelding?
40% misfornøyd med lærestøtten i faget.
60% angir mye venting.
75% mener læringsutbyttet er godt

Ev. underveistiltak

Prøver å justere pasienthonorarene ned for å bedre rekrutteringen av pasienter

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Øke lærrnes kompetanse og pedagopgoske ferdigheter
Sørge for å rekruttere lærere med stor stillingsbrøk (>50%)
Sørge for å rekruttere egnede pasienter.