SOS340 - emnerapport 2010 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

EMNEEVALUERING SOS340 HØSTEN 2010


1.1. Praktisk gjennomføring		

Undervisningen ble gjennomført etter planen, og var delt i to bolker. Den første delen av undervisningen er rettet mot nye masterstudenter (og studenter som av ulike grunner ikke gjennomfører sos340 i sitt første semester) og ble gjennomført som et intensivt seminar i starten av semesteret med innlevering av prosjektskisse som avslutning (Hele opplegget viklet fra 22.august til 15.september). Denne gangen var det totalt 17 deltakerne (12 helt nye masterstudenter, 3 som var tatt opp på nytt, men som hadde studert sosiologi tidligere og 2 andre- semester studenter som startet studiet for seint våren 2010 til å delta på prosjektutviklingsseminaret våren 2010). Hovedmålsettingene med sos340 er å oppøve studentenes grunnleggende ferdigheter i prosjektdesign; formulering av problemstillinger, valg av perspektiv/teori og metode, presentasjon av aktuell forskningslitteratur og drøfting av etiske problemstillinger. Dette ble gjort gjennom innledninger om kravene til masteroppgaven og prosjektbeskrivelsen, innføring i prosjektdesign, utvikling av problemstillinger, teori/begreper og metodevalg. Instituttets forskningsprofil ble også presentert. I tillegg kom en representant fra NSD og ga informasjon om datatilbud og personvernombudets arbeid. Studentene fikk også en orientering om litteratursøk og bibliotekets tilbud. Referanser og kildebruk ble diskutert, og det ble organisert et Endnote kurs for deltakerne i etterkant av seminaret i regi av en ansatt på SV-biblioteket. En samling var i tillegg viet etiske problemstillinger. Hovedtyngden i opplegget var arbeid med studentenes egne prosjektideer både i grupper og plenum. Studentene hadde mulighet til å levere utkast to ganger, og dette gjorde henholdsvis 17 (1 innlevering) og 15 studenter (2 innlevering). Det var godt oppmøte og lite frafall på seminarene. Jevnt over møtte rundt 15 stk. 

Nesten samtlige (Se pkt stryk og frafall) av deltakerne (16 stk) leverte prosjektskisse/utkast (studiekravet på emnet) innen fristen. På bakgrunn av skissen, fikk studentene tildelt veileder for arbeidet med prosjektbeskrivelsen. Dette ble gjort av instituttleder og undervisningsleder.

Den andre delen av seminaret besto av to samlinger i desember for studenter som ville levere prosjektbeskrivelse høsten 2010. 8 studenter deltok på første samling, 7 leverte utkast til prosjektbeskrivelse på studentportalen og 6 deltok på sluttspurtseminaret (en hadde sykdomsforfall). Dette er god oppslutning i den forstand at det kun er tre studenter i tillegg som kunne ha deltatt og en av dem var på studieopphold i utlandet. De to siste avslutter nå sitt tredje semester, og antagelig hadde ingen av dem behov for et slikt seminar. Begge har også levert prosjektbeskrivelser til fristen. Målet med sluttspurtseminaret er å bidra til å ferdiggjøre prosjektbeskrivelsene og være et supplement til den individuelle veiledningen. De siste semestrene har sluttspurtseminaret vært arrangert på to dager. Innholdet i den første samlingen er en gjennomgang av kravene til prosjektbeskrivelsene, sentrale sider ved bruk av teori og begreper og tips ved litteraturgjennomgang og en gjennomgang av hvor studentene står i arbeidet med prosjektbeskrivelsen. I pausen ble det lagt ut noen ferdige prosjektbeskrivelser som studentene kan bla i. Målet er å klargjøre rammen for det som skal leveres og gi generelle råd og tips. Det siste “sluttseminaret” arrangeres som et ordinært seminar, der studentene har levert inn utkast og hver får en kommentator oppgave. På seminaret får hver enkelt si noe kort om sitt utkast, så kommenterer medstudenten før de faglige ansatte og de andre kommer med sine kommentarer. I år deltok emneansvarlig sammen med Ørjar Øyen på denne samlingen, og tok spesielt for seg de forskningsetiske sidene ved de prosjektene som ble presentert. 


1.2. Strykprosent og frafall 	 

Totalt oppfylte nesten alle de nye masterstudentene som deltok studiekravet ved å levere utkast/ prosjektskisse. En manglet, og mailkontakt avklarte at årsaken var manglende tro på det prosjektet som vedkommende foreløpig hadde arbeidet med – vedkommende ønsket dermed å levere skisse februar 2011. Kullet opptatt høsten 2010 er dermed stort sett i rute. 

Totalt leverte 9 studenter prosjektbeskrivelse høsten 2010. To leverte tidlig i semesteret (begge skulle etter normert løp ha levert våren 2010, men ble av ulike grunner forsinket) mens de øvrige leverte til fristen 15 desember (2 skulle egentlig etter normert løp ha levert prosjektbeskrivelse våren 2010). 

Fem oppmeldte studenter leverte ikke prosjektbeskrivelse til fristen denne høsten. Dette er mange flere enn tidligere semester. Dette har ulike årsaker, men generelt viser det en bekymringsfull tendens til at flere av studentene i for liten grad har fått tid til/prioritert tid til arbeidet med prosjektbeskrivelsene i resten av semesteret. Ved starten av desember var de dermed kommet for kort i arbeidet til at de kunne komme i havn med en god prosjektbeskrivelse innen fristen. For noen av dem var det spesielle årsaker til at det ble slik (bl.a. mye sykdom, skifte av tema, utenom faglige aktiviteter). Disse studentene har alle en intensjon om å prøve å levere prosjektbeskrivelse så tidlig som mulig våren 2011. 

1.3. Karakterfordeling - Oversikt over karakterer med kommentarer til eventuelle særtrekk. Bruk av karakterskalaen. 

Prosjektbeskrivelsen evalueres med godkjent/ikke godkjent, og spørsmålet om bruken av karakterskalaen er dermed ikke aktuelt. 

1.4. Ressurstilgang

Ressursene som har vært knyttet til emnet har vært stort sett bra. I del deltok i tillegg til emneansvarlig stipendiat Aina Steinsland i kommentering og gruppearbeid. I del II deltok Ørjar Øyen. Med det antall deltakere som var på seminarene var to kommentatorer tilstrekkelig.

1.5. Kommentar til studentevalueringene 

Metode og resultat fra studentevalueringer
Den første delen av emnet ble ikke evaluert av studentene dette semesteret. Ved tidligere studentevalueringer (senest våren 2009) har det kommet fram at studentene har vært svært fornøyde med opplegget. Studentene har lagt vekt på at det viktigste på seminaret er muligheten til å levere utkast og få kommentarer fra emneansvarlig og andre, og når det gjelder det øvrige opplegget (innledninger og informasjon) har de ikke hatt innspill. 

SOS340del II ble diskutert med studentene på den siste samlingen. På grunn av tidsmangel var dette en kort diskusjon, men tilbakemeldingen var at seminaret var et viktig bidrag til å bli ferdig med prosjektbeskrivelsen. De oppfatter som nyttig å ha et tilbud sammen med de øvrige studentene i tillegg til den individuelle veiledningen. De som hadde uferdige utkast oppfattet det som nyttig å sette prosjektbeskrivelsesarbeidet på dagsorden igjen, men opplevde det som om seminaret kom for tidlig for deres del til at de fikk fullt utbytte. 

Kommentarer 
Opplegget for sos340 del I fungerer jevnt over bra. Så godt som samtlige studenter deltar og opplegget bidrar til at førstesemester studentene kommer i gang med å tenke problemstillinger og masteroppgave tidlig i studiet. Innholdet i seminaret er godt innarbeidet, og oppleves å dekke behovene de har i denne fasen. De får også trening i å levere utkast og diskutere hverandres arbeid. Det er en utfordring å få dem til å fungere som et faglig fellesskap, men stort sett fungerte dette godt dette semesteret gjennom å tildele kommentatoroppgaver og utfordre dem til å forholde seg til hverandres arbeid. Det er varierende hvor godt utgangspunkt arbeidet med prosjektskissene gir for studentenes utvikling av masteroppgaveprosjekter. Et hovedpoeng med skissene er at de får tildelt en veileder i arbeidet med prosjektbeskrivelsen og slik sett fungere dette. Samtidig er ikke kvaliteten på en del av skissene god nok, og flere klarer ikke å bestemme seg for et masteroppgaveprosjekt i løpet av de første ukene på studiet. For de som ikke bestemmer seg for et tema å arbeide ut fra er kontakten med de individuelle veilederne avgjørende for videreutviklingen av prosjekt. Studentene får etter min vurdering presentert mange forslag til tema og problemstillinger (blant annet av representantene for profilområdene), men det er av ulike grunner noen studenter som ikke “tenner” på noen av disse forslagene, eller ikke klarer å bestemme seg for hva de vil. De siste ønsker da å tenke videre, og utsetter ofte beslutningen alt for lenge. 

I de siste semestrene har oppstartseminaret blitt arrangert intensivt over to uker, totalt 4 uker inkludert innlevering av prosjektskisse. Dette fungerer etter min oppfatning bedre enn tidligere forsøk på å arrangere seminaret over flere uker. Gjennom at seminaret ikke “konkurrerer” med andre emner får studentene gjort en startinnsats på masteroppgaveprosjektet, og opplegget “glir ikke ut” – de fleste deltar og forholder seg til hverandres arbeid. Samtidig er det tydelig at det trengs mer tid til arbeidet med prosjektbeskrivelsene enn mange studenter får til selv parallelt med den øvrige undervisningen i semestrene. Det kan dermed være grunn til å diskutere hvordan studieopplegget på master fungere som helhet i forhold til å gi tilstrekkelig tid for studentene på de ulike undervisningsoppleggene. Sluttspurtseminar med noen møter i forkant av innlevering av prosjektbeskrivelsen er nå også godt innarbeidet og de fleste deltar. Dette har blant annet sikret en diskusjon av de forskningsetiske sidene ved prosjektene til deltakerne, og i tillegg gitt en kollektiv arena i tillegg til den individuelle veiledningen. I tillegg vil jeg peke på at sluttspurtseminaret har gitt kontakt med studenter som av ulike grunner har hatt lite kontakt med sine veiledere. 

Studentene tildeles en veileder i arbeidet med prosjektbeskrivelsen, og det er avsatt 10 timer til dette arbeidet. Inntrykket er at de av studentene som får problemer med å bli ferdig med prosjektbeskrivelsene i for liten grad klarer å nyttiggjøre seg dette tilbudet gjennom semesteret. Her kan kanskje en tydeliggjøring av forventninger fra veiledernes side om kontakt bidra ved å utgjøre et press i forhold til å arbeide med prosjektbeskrivelsen. Samtidig er også den manglende kontakten (i følge studentene) et resultat av at de ikke har fått gjort det nødvendige arbeidet med f.eks. å sette seg inn i litteratur og det arbeidet må jo gjøres for at arbeidet skal komme videre. Det kan imidlertid avslutte en vond sirkel der en ikke får arbeidet og ikke tar kontakt og der innspill fra veileder i den forbindelse kan hjelpe. En annen mulighet er å ta en halvtidssamling knyttet til sos340 midt i året de skal levere prosjektbeskrivelse dvs. juni (for de som skal levere til jul) og desember (for de som skal levere til våren). Det kan bidra til å styrke forventningen om at de faktisk arbeider med prosjektbeskrivelsene, men det samme problemet gjenstår – de må ha tid til/ sette av tid til å gjøre det nødvendige arbeidet. 

I sluttspurtseminaret høsten 2010 var det 4 av de 8 studentene som deltok kommet i den situasjonen at de hadde svært uferdige utkast ved starten av desember. De var i ulik situasjon, men det kom tydelig fram at de i liten grad hadde kunnet benytte seg av tilbudet om veiledningstid hos veileder tidligere i semesteret og at arbeidet med prosjektbeskrivelsen var blitt ”liggende” mens annen undervisning ble gjennomført. Dette betyr at arbeidet med prosjektbeskrivelsen for for mange studenter kommer i andre rekke. De som nå har utsatt levering av prosjektbeskrivelse til tredje semesteret er i en situasjon der det er viktig å få levert så fort som mulig. Dette er en utfordring for oss på flere måter å få dette til å fungere så smidig som det er ment. For det første gjelder det å håndtere det praktiske ved slike underveis-i- semesteret innleveringer (f.eks. å unngå at de blir liggende i fellesekspedisjonen uten å sendes til instituttet, at de kommer utenom det vanlige opplegget med tildeling av veiledere slik at dette tar for lang tid, at gyldigheten av prosjektskissene håndteres smidig osv.) Dette er det dermed viktig at emneansvarlig følger opp. I tillegg krever det også at veilederne er klar over at dette er studenter som bør leverer prosjektbeskrivelse så tidlig som mulig i semesteret for å ikke få masteroppgavearbeidet utsatt. 

Ved samtlige evalueringer av emnet er det nevnt som en utfordring å heve kvaliteten på prosjektbeskrivelsene. Dette er fortsatt en utfordring. Selv om mange av prosjektbeskrivelsene holder et godt nivå, ville bedre kvalitet ha bidratt til å gjøre flere studenter bedre rustet når de skal ta fatt på masteroppgavearbeidet. 

1.6. Studieinformasjon og dokumentasjon
Den skriftlige informasjonen til studentene har i hovedsak blitt gitt gjennom studentportalen. All nødvendig informasjon om emnet (frister, program, overhead brukt på forelesningen og utkast) har blitt lagt ut der. For dokumentasjon se studentportalen. I tillegg til meldinger på studentportalen har studentene også fått tilsendt informasjon som e-post når det har vært informasjon av spesiell karakter og nødvendig med særlig oppfølging av enkeltstudenter.
 
1.7. Tilgang til relevant litteratur
Litteraturen på emnet har vært tilgjengelig på Studia, og emneansvarlig har ikke hørt om noen som har hatt problemer i den sammenheng.

Strykprosent og frafallKarakterfordelingStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak