BMED325 - emnerapport 2010 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Forelesninger i den første delen (totalt 17 timer) felles med BMED320. Deretter 8 timer forelesninger spesielt for BMED325 etterfulgt av 4 uker hospitering i forskningsgrupper på nano-relaterte prosjekter.

Strykprosent og frafall

0% stryk og 0% frafall

Karakterfordeling

50% A og 50% B

Studieinformasjon og dokumentasjon

Lagt ut på Mi Side

Tilgang til relevant litteratur

Spesialpensum informert om på forelesninger og gjort tilgjengelig på Mi Side, hovedsakelig artikler. I forbindelse med hospiteringen fikk studentene spesialpensum definert av sine respektive veiledere.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

ok

Andre forhold

ok

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Samtale med studentene underveis i tillegg til evaluering på Mi Side

Oppsummering av innspill

Ønske om endring av eksamensform til presentasjon av prosjekt (i stedet for skriftlig eksamen).

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Vil endre eksamensform fra skriftlig eksamen til åpen muntlig presentasjon av student-prosjekt. I tillegg til god presentasjons-trening for studentene vil dette forhåpentligvis gi mer fokus på nano relatert forskning ved instituttet.