RELV202 - emnerapport 2010 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Nyreligiøsitet: I tillegg til den oppsatte planen med ti dobbelttimer pluss en gjesteforeleser med to dobbelttimer ble det lagt inn en dag med tekstseminar underveis. Lisbeth Mikaelsson og Ingvild Sælid Gilhus samarbeidet om opplegget og forelesningene.   

Strykprosent og frafall

På nyreligiøsitetvarianten av RELV 202 var det elleve studenter som møtte til eksamen, og en student som ikke bestod eksamen.

Karakterfordeling

Gjennomsnittkarakter var C.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Pensum ble delvis revidert før dette semesteret.

Tilgang til relevant litteratur

Bøker og kompendier ble solgt på Studia. Noe dårlig trykk i en av artiklene i kopendiene. Studentene fikk tilbud om en ny kopi av den.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Lokaler og undervisningsutstyr var OK.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspillEv. underveistiltak

Ikke evaluert.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Muligens revidere pensumet noe.