RELV103 - emnerapport 2010 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Forelesingar (deltaking: mellom 30 og 50 studentar på kvar forelesing)
 Introduksjon 1 dbt.
 Zoroastrismen 6 dbt.
 Hinduismen 8 dbt. 
 Buddhismen 9 dbt. + vising av buddhistisk kunst i Kina-samlinga på Vestlandske kunstindustrimuseum
 Jainismen 2 dbt.
 Sikhismen 2 dbt.
 Religionar i Kina 2 dbt.
 Religionar i Japan 2 dbt.
 Samanliknande perspektiv 1 dbt.
 Spørsmål og svar innfor eksamen 1 dbt.
Kollokvier (deltaking: mellom 15 og 31 studentar kvar veke)
 3 grupper med 12 dbt. kvar + 1 felles t. innfor eksamen

Strykprosent og frafall

Påmelte kandidatar: 94 (65 % kvinner og 35 % menn)
Møtt til eksamen: 75
Bestått: 59 (71 % kvinner og 29 % menn)
Strykprosent: 21 %

Karakterfordeling

A ≈ 9 %
B ≈ 23 %
C ≈ 17 %
D = 24 %
E ≈ 5 %
F ≈ 21 %

Snittkarakter = C

Studieinformasjon og dokumentasjon

I hovudsak via Mi side.
Forelesingsstrukturane blei lagt ut i fillageret til RELV103 på Mi side innan kvar forelesing, og dessutan m.a. informasjon om viktige termar, gode Internet-sider, og øvingsspørsmål til eksamen.

Tilgang til relevant litteratur

All pensumlitteratur har vart tilgjengeleg på Studia. 

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Mykje bra, med unnatak av problem (for både lærar og studentar) med å kome inn i forelesingslokalet i Jektevikbakken 31. 

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Inga evaluering vårsemesteret 2010. 

Oppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak