SOS101 - emnerapport 2010 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

A)Faglærers vurdering av gjennomføring

Det har i alt vært 11 forelesning på sos101 lagt opp om pensumboken. Det har vært tilbudt fem seminargrupper som har jobbet med oppgaver som har vært gitt ut i arbeidsheftet. Totalt var 123 studenter oppmeldt i emnet da påmeldingsfristen gikk ut i februar. To måneder senere var det 112 studenter som hadde en eksamensmelding i emnet, dvs. at 11 studenter hadde valgt å trekke seg. Ved utdeling av hjemmeeksamen ble det holdt et orienteringsmøte hvor emneansvarlig og undervisningslederen svarte på spørsmål som studentene hadde. 111 studenter meldte seg opp til eksamen. 7 meldte avbrudd og 2 strøk.  Karakterfordelingen blant de som bestod var som følger: 

E 3
D 16
C 32
B 22

Informasjon om emnet har vært gitt på instituttets hjemmeside, orienteringsmøtet, ”mi side”, arbeidsheftet og via forelesninger og seminarer. Pensum har vært tilgjengelig via Studia. 

B)Faglærers vurdering av rammevilkårene, herunder

Lokaler og undervisningsutstyr har fungert greit. 


C)Faglærers kommentar til studentevalueringen
Det har vært gjennomført to evalueringer av emnet, en midtveisevaluering og en sluttevaluering. Konklusjonen i sluttevalueringen er at kurset må kunne betraktes som vellykket: 

”Studentene på SOS101 oppgir å være gjennomgående fornøyd med kurset våren 2010. Resultatene ser merkbart bedre ut sammenliknet med den siste evalueringen av emnet høsten 2008. Pensumet med originaltekster oppleves som krevende, men studentene rapporterer likevel at emnet er faglig interessant og at de får bra utbytte av pensumet. Det er tydelig at engasjerte forelesere vekker faglig interesse og engasjement blant studentene og at det til dels har vært positivt at studentene har kunnet møte flere forelesere fra staben. Ulempen kan ha vært at sammenhengen mellom de ulike forelesningene blir løsere.” 

D) Faglærers samlede vurdering, inkl. forslag til forbedringstiltak
 
Kurset ser ut til å ha fungert på en god måte, så det virker fornuftig å fortsette kurset på den måten som det har vært nå. Ideelt sett kunne man tenke seg noen flere norske tekster, eller tekster som var oversatt til norsk siden språk kan være et problem for enkelte, men alt i alt er det ingen grunn til å endre på opplegg eller pensum. Etter skoleeksamen kom det mailer fra flere studenter som klagde på at skoleeksamen med to store oppgaver ikke var i samsvar med tidligere gitt oppgaver og de forventninger som de hadde fått til eksamensoppgaver via arbeidsheftet. Selv om det ikke foreligger noe formell feil på dette området, så er dette noe som det bør tas hensyn til i neste omgang. Studentene bør få klarere beskjed om formatet på eksamensoppgaver. Dette kan gjøres på orienteringsmøter og via arbeidshefter og på annet vis. 

Strykprosent og frafallKarakterfordelingStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak