MUTP302 - emnerapport 2010 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Undervisningen i emnet ble gjennomført i henhold til studieplanen. Undervisningen i kurset bruksinstrument ble gjennomført på timelærerbasis. Forøvrig omfatter undervisningen kurs i improvisasjon og kurs i samspill og arrangering. Emnet går over 4 semesster derfar har dette årets undervisning omfattet 2 kull, der det ene har kurs i improvisasjon, det andre kurs i arrangering og samspill. Pga vakanser blant faste vit stillinger ble begge disse kursene gjennomført av vikarer. 

Strykprosent og frafall

alle studenter gjennomførte emnet, ingen stryk

Karakterfordeling

alle fikk karakteren bestått

Studieinformasjon og dokumentasjon

informasjon gjøres tilgjengelig på MiSide

Tilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Undervisningen har foregått på kulturskolen. Dette har fungert tilfredsstillende. 

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

munntlig og skriftlig evaluering

Oppsummering av innspill

studentene virker svært fornøyd både med kurs i improvisasjon og samspill og arrangering. 

Noen studenter melder om manglende kontinuitet i bruksinstrumentundervisning. 

det meldes også om noe usikkerhet knyttet til læringsmål og undervisningsformer for bruksinstrumentundervisningen

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Det 2-årige masterprogrammet i musikkterapi vil bli lagt ned, når studenter som er i studieprogrammet har fullført. Kursene i emnet vil bli videreført, men det vil bli endringer knyttet til emnestruktur. 

Det vil bli viktig å arbeide videre mot tydeligere læringsmål, progresjon og arbeidskrav knyttet til kurs i bruksinstrument.