MEDEPI - emnerapport 2010 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Se under lokaler. 

Strykprosent og frafall

Gruppe eksamen med bestått/ikke bestått. 2 av i alt 14 grupper fikk ikke bestått.

KarakterfordelingStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteratur

Studentene fikk utlevert nødvendig materiale/litteratur, i tillegg hadde de fått informasjon om pensumlitteratur i forkant av kurset 

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Det er mer praktisk krevende å gjennomføre kurset når også farmasistudentene er med på kurset (gjelder vår-kursene). Dette krever andre og etter undervisernes mening dårligere undervisningslokaler. 2 av dagene hadde vi problem med tildelte grupperom i BBB, disse var ikke tilgjengelige og vi måtte finne andre løsninger.  

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspill

Emnet er flyttet fra 5. til 3. studieår og vi fikk tips fra studentene om å orientere oss om andre institutt sin undervisning innenfor tema som kunne være tilgrensende. 

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Emnet er flyttet fra 5. til 3. studieår og faggruppen evaluerer løpende innhold og vurderingsform i emnet.