MUG117 - emnerapport 2011 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Emnet ble gjennomført over 23 forelesninger a 90 min., individuell oppgaveveiledning både i veiledningsmøter og gjennom tre kommenterte innleveringer i Kark. Eksamen var 5 timers skoleeksamen.

Strykprosent og frafall

Det var ikke stryk/frafall på emnet

Karakterfordeling

1XA, 7XB, 7XC, 1XD

Studieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Undervisning ble gitt i Gunnar Sævigs Sal. Utstyr og rom i orden.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Det ble gjennomført evalueringer i to deler. Første del gikk på undervisningsopplegg og andre del på eksamen.

Oppsummering av innspill

Innspillene på eksamensgjennomføring tilsier noen reguleringer i dimensjoneringen av fritekstoppgavene. 

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak