DASP307 - emnerapport 2011 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Som planlagt

Strykprosent og frafall

Se rapport fra FS

Karakterfordeling

Se rapport fra FS

Studieinformasjon og dokumentasjon

På nettet

Tilgang til relevant litteratur

For det meste på nettet

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Lokaler uproblematisk
Undervisningsutstyr ikke optimal. Det mangler støtte for LaTeX på maskinen.

Andre forhold

Ingen kommentar

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Muntlig

Oppsummering av innspill

Alt bra, bortsett fra at studentene ønsker enda flere praktiske øvelser i skriving

Ev. underveistiltak

Ingen

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Til neste gang blir det enda flere øvelser.